Sasin Talk EP2 : หรือว่าเราคือไว้รัส ?

Sasin Talk EP2 : หรือว่าเราคือไว้รัส ?

รายการ Sasin Talk คุยทุกเรื่อง เรื่องสิ่งแวดล้อม ตอน หรือว่าเราคือไว้รัส ? ล้วงลึกเรื่องการเกิดโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน และอัปเดทสถานการณ์ Covid-19

ร่วมพูดคุยกับ ไพศิลป์ เล็กเจริญ นักระบาดวิทยาด้านสัตว์ป่า และอีกหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษ คุณแทนไท ประเสริฐกุล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ พาไปหาคำตอบโอกาสในภาวะวิกฤติ จากสถานการณ์สู่วิธีการปกป้องโลกจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้เขียน

Website | + posts

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (18 กันยายน 2558 - 2566)