Seub Nakhasathien Foundation

Latest Story

‘เสือปลา’ แห่งเขาสามร้อยยอด การดำรงอยู่อย่างพึ่งพิงระหว่างคนกับสัตว์ป่า

การนำเสือปลามาใช้เป็นสัญลักษณ์จะเป็นการสร้างจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเสือปลา ต่างที่เคยต่างคนต่างอยู่ก็จะมาเห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รอบๆ ชุมชนมากขึ้น ขณะเดียวกันภาพของเสือปลาที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ก็จะสื่อสารไปยังผู้ซื้อ เพื่อให้รู้จักและเห็นถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ไปพร้อมๆ กัน

READ MORE

กว่าจะมาเป็น ‘ต้าวเหม่ง’ 1 ขวบ เราผ่านอะไรกันมาบ้าง?

ย้อน Timeline นับตั้งแต่พญาแร้งสูญพันธุ์จนถึงวันที่ต้าวเหม่งฟักออกมาจากไข่ ว่ากว่าจะมีวันนี้ เราผ่านอะไรกันมาบ้าง?

READ MORE