Seub Nakhasathien Foundation

Latest Story

ชุมชนเป็นสุข มรดกโลกสมดุล

การสร้างความตระหนักรู้ในงานอนุรักษ์ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนภายในและโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์มีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ คือหนทางลดปัญหาและผลกระทบที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

READ MORE

ความคืบหน้าสะพานระบบนิเวศ – บทสรุปก้าวที่สองของโครงการเชื่อมผืนป่า

หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ‘มูลนิธิสืบนาคะเสถียร’ กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ คือ ‘งานจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อแนวเชื่อมป่าตะวันตกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า ‘โครงการเชื่อมผืนป่า’

READ MORE

SEUB TALK

คุยประเด็นร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อม

ร่วมรักษาป่าใหญ่และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการทำงาน