คู่มือโครงการฝึกอบรมการ หลักสูตรการใช้ระบบเชือกในการโรยตัว​ การช่วยเหลือเบื้องต้น และปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ทุรกันดาร

คู่มือโครงการฝึกอบรมการ หลักสูตรการใช้ระบบเชือกในการโรยตัว​ การช่วยเหลือเบื้องต้น และปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ทุรกันดาร

ดาวน์โหลด คู่มือโครงการฝึกอบรมการ หลักสูตรการใช้ระบบเชือกในการโรยตัว​ การช่วยเหลือเบื้องต้น และปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ทุรกันดาร

.
ในปี 2562 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูประชากรกวางผา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวขึ้น

โดยนำกวางผาจากการเพาะเลี้ยงไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประชากรกวางผาให้คงอยู่ในธรรมชาติต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการศึกษาวิจัยควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้อง และเหมาะสมในการจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

การดำเนินงานที่ผ่านมา ทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงชันและหน้าผา ซึ่งการทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก บางครั้งต้องมีการโรยตัวในบริเวณที่เป็นพื้นที่ลาดชัน เพื่อเก็บข้อมูลกวางผาและค้นหาปลอกคอสัญญาณดาวเทียม

แต่เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ปีนผาโรยตัวหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินอย่างจริงจัง ในครั้งนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงเห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบเชือกในการโรยตัว​ การช่วยเหลือเบื้องต้น และปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ทุรกันดาร (Basic Wilderness First Aid) ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานลาดตระเวนและศึกษาวิจัยสัตว์ป่าในพื้นที่

โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ตำแหน่งพิทักษ์ป่า และพนักงานจ้างเหมาทำหน้าที่ลาดตระเวนป่าและสนับสนุนการทำงานพิทักษ์ป่าทุกตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ จำนวน 30 คน โดยทีมวิทยากรครูฝึกจากทีมชมรมกู้ภัยทางสูงประเทศไทย (TRRT : Thailand rope rescue team) และหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์

โดยใช้คู่มือโครงการฝึกอบรมการ หลักสูตรการใช้ระบบเชือกในการโรยตัว​ การช่วยเหลือเบื้องต้น และปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ทุรกันดาร (Basic Wilderness First Aid) เล่มนี้เป็นคู่มือประกอบในการฝึกอบรมและทบทวนหลังจากการฝึกเสร็จสิ้นลง

ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ต้องขอขอบคุณ ชมรมกู้ภัยทางสูงประเทศไทย (TRRT : Thailand rope rescue team) และนายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เนื้อหาที่จะใช้ในการฝึกอบรมชุดนี้มารวบรวมเป็นคู่มือ
.

.

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code