ร้อยภาพฝันงานอนุรักษ์กวางผา

ร้อยภาพฝันงานอนุรักษ์กวางผา

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา “ร้อยภาพฝันงานอนุรักษ์กวางผา” ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อศึกษาพฤติกรรมตลอดจนพื้นที่การใช้ประโยชน์ของกวางผาทั้งกวางผาจากการเพาะเลี้ยงและกวางผาในธรรมชาติ ด้วยการติดตามสัญญาณจากระบบดาวเทียม ตลอดจนมีการฟื้นฟูดูแลพื้นที่อยู่อาศัยของกวางผาอย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์กวางผาสู่สาธารณชน

จึงขอใช้โอกาสนี้บอกเล่าเรื่องราวการทำงานด้านกวางผาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านข้อมูลด้านวิชาการ การอนุรักษ์ และการสร้างเครือข่ายแนวร่วมงานอนุรักษ์กวางผา ผ่านการจัดงานสัมมนา “ร้อยภาพฝันงานอนุรักษ์กวางผา” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงเจ็ดลิน ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภายในพบกับเรื่องราวจุดเริ่มต้นการสำรวจกวางผาในยุคของสืบ นาคะเสถียร เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ การอนุรักษ์กวางผาในปัจจุบันและอนาคต การสาธิตใช้อุปกรณ์และการติดตามกวางผา โดยทีมสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว กวางผาสตัฟฟ์ และแกลลอรี่กวางผา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแบบฟอร์มเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษ ทั้งนี้ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นี้

กำหนดการ

09.30-10.30 ลงทะเบียน

10.30-10.45 กล่าวต้อนรับ โดย ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่

10.45-11.00 กล่าวถึงที่มาของการจัดสัมมนา โดย ประธานมูลนิธิสืบฯ

11.00-12.00 ยุคแรก : ภาพอดีต จุดเริ่มต้นกวางผาในยุคสืบนาคะเสถียร ผู้ดำเนินรายการ: น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว วิทยากร: รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.กฤษณ์ เจริญทอง อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 ยุคสอง: สู่การเปลี่ยนแปลงการริเริ่มเพาะขยายพันธุ์กวางผา

13.00-13.30 เรื่องราวการสำรวจในยุคหลังสืบ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดย อดิสรณ์ กองเพิ่มพูล อดีตหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย

13.30-14.00 ยุคการเปลี่ยนแปลงจากการเพาะขยายพันธุ์สู่การปล่อยกวางผาคืนสู่ธรรมชาติ โดย ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.00-14.30 – ความสำเร็จในการป้องกันการเลือดชิด: เครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมและวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดย ผศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

14.30-15.00 – การสำรวจประชากรกวางผาอย่างเข้มข้นจนนำไปสู่การวางแผนอนุรักษ์กวางผาอย่างเป็นรูปธรรม โดย มงคล สาฟูวงศ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่

15.00-15.15 รับประทานอาหารว่าง

15.15-16.15 ยุคสาม: งานเสวนา “การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์กวางผา” ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ประทีป ด้วงแค วิทยากร – ดร.สมหญิง ทัฬหิกรณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คุณธิษณะ สมใจดี เจ้าหน้าที่โครงการ ส่วนงานจิตสำนึก มูลนิธิไทยรักษ์ป่า คุณรุ่งลาวัลย์ แสงสิริย์ หัวหน้างานอนุรักษ์ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่

16.15-16.30 ปิดงานภาคสัมมนา โดย ดร.สมหญิง ทัฬหิกรณ์ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หมายเหตุ 09.30-16.30 แกลอรี่กวางผา กวางผาสตัฟฟ์ การจำลองใส่ปลอกคอ และติดตามกวางผา จัดแสดงบริเวณทางเข้างานสัมมนา

ตัวอย่างนิทรรศการ