ผ้าทอรักษาผืนป่า กับชุมชนในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

ผ้าทอรักษาผืนป่า กับชุมชนในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

ผ้าทอรักษาผืนป่า กับชุมชนในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

การทำงานกับชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก นอกเหนือจากงานส่งเสริมการปลูกและแปรรูปกาแฟให้ชุมชนมีรายได้ และอยู่ร่วมกับป่าอย่างสันติสุขได้แล้ว อีกหนึ่งงานที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรส่งเสริมให้กับชุมชน คืองานสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมการผ้าทอท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชน

ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มอนุรักษ์การทอผ้าบ้านจะแก’ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานภายใต้โครงการ ‘พัฒนาศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน’ ที่องค์กรได้หนุนเสริมให้กลุ่มสตรี เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

โดยมีการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มฯ มาช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ของชุมชน

ล่าสุด ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ระหว่างทำกิจกรรมการเก็บข้อมูลกิจกรรมมนุษย์และข้อมูลสัตว์ป่ารอบชุมชน ทีมงานยังถือโอกาสนำที่รองนั่งสำหรับนั่งทอผ้า กรรไกรตัดด้ายสำหรับเก็บงานผ้าทอ และชุดไฟส่องสว่างขนาด 400 วัตต์ ไปมอบให้กับกลุ่ม

รวมทั้งถือโอกาสพูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องสมาชิกและสิ่งที่ยังมีความต้องการ (ที่เกี่ยวกับงานผ้าทอ) เพื่อหาช่องทางในการหนุนเสริมและการพัฒนาต่อยอดงานของ ‘กลุ่มอนุรักษ์การทอผ้าบ้านจะแก’ สืบต่อไป
.

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน