สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและชุมชนบ้านสะเน่พ่อง ปีที่ 2

สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและชุมชนบ้านสะเน่พ่อง ปีที่ 2

วันที่ 8 -11 มีนาคม 2565 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและชุมชนบ้านสะเนพ่อง ปีที่ 2 

โดยการเก็บข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) กิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และ (2) รองรอยและจำนวนประชากรสัตว์กินพืช ที่พบในบริเวณแนวขอบของเส้นการใช้ประโยชน์ชุมชน และเป็นพื้นที่กันออกนอกขอบพื้นที่การใช้ประโยชน์ชุมชนระยะทาง 5 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เพื่อศึกษาประชากรสัตว์กินพืช อันเป็นเหยื่อของเสือโคร่ง ซึ่งหากประชากรสัตว์กินพืชมีมากจำนวนประชากรเสือโคร่งก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปด้วย 

ในขณะที่กิจกรรมมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประชากรสัตว์กินพืชอย่างไรก็ตามรูปแบบในแต่ละกิจกรรมของมนุษย์ที่มีการจัดการแตกต่างกัน ก็อาจส่งผลต่อจำนวนประชากรสัตว์กินพืชเช่นกัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์กับจำนวนประชากรสัตว์กินพืช

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรสัตว์กินพืชกับจำนวนประชากรเสือโคร่ง

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างห้วงเวลา (ฤดูเตรียมการเพาะปลูกฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต) กับกิจกรรมมนุษย์ และจำนวนประชากรสัตว์ป่า

ก่อนทำการสำรวจข้อมูลมีการทบทวนการกรอกข้อมูลเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการจัดเก็บและแบ่งเส้นสำรวจอย่างชัดเจน

ในการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและชุมชนบ้านสะเนพ่องในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจข้อมูล 7 เส้นสำรวจ

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน