ข่าวสารงานผู้พิทักษ์ป่า เดือนมกราคม – มีนาคม 2567

ข่าวสารงานผู้พิทักษ์ป่า เดือนมกราคม – มีนาคม 2567

นับจากเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2567 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า และงานตามพันธกิจ Ranger ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

[ 1 ]

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต

ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 8 ราย ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จำนวน 3 ราย และทุนการศึกษาบุตร รวมทั้งหมด 11 ราย ให้การช่วยเหลือตามกองทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีได้รับบาดเจ็บ

นายทนงศักดิ์ ภูมิวิวัฒน์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบางลาง ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายต้นฝน กมลศรี พนักงานค่าตอบแทน ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีอาการเจ็บป่วยระหว่างการลาดตระเวน (ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำที่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน) ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสมนึก แสงสี พนักงานจ้างเหมา ช่วยปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาช้างป่าฯ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายสิทธิเดช กมลเดช พนักงานจ้างเหมา ช่วยปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาช้างป่าฯ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นายไพรวัลย์ สุทธิบุตร พนักงานจ้างเหมา พนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นายจรัล เขียวรัมย์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุกระทิงขวิดระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายวัชรกร วิชาคำ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุกระทิงขวิดระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสิทธิศักดิ์ ฉิมจารย์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุกระทิงขวิดระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีเสียชีวิต

นายวุฒิพงศ์ ศรีวิชา พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวขณะปฎิบัติหน้าที่ราชการ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายสังวร นวลทิพย์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ มีอาการวูบล้มลง หมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ราชการ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายราเมธ แสงโยธา พนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางประสานงานชุมชน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

[ 2 ]

สมทบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตระหว่างปฎิบัติหน้าที่

จากโครงการ “Circle of Compassion” ของ Niran นิรันดร์ พวงหรีดรักษ์โลก (บริษัท  บุญเจริญการทอ จำกัด) ที่สมทบทุนจำนวน 50 บาท จากทุกการสั่งซื้อพวงหรีดรักษ์โลกให้แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรนั้น 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมมูลนิธิฯได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 79,450 บาท ซึ่งได้จัดสรรให้กับน้องๆที่อยู่ในความดูเเลของมูลนิธิฯจำนวน 21 คน คนละ 3,783 บาท 

เมื่อรวมกับทุนการศึกษาที่มูลนิธิฯสมทบปกติเดือนละ 1,000 บาท ทำให้ในเดือนมีนาคมจะเป็นยอดทุนการศึกษาที่น้องๆจะได้รับ คือ 4,783 บาท/คน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณโครงการดีๆ จากบริษัท บุญเจริญการทอ จำกัด เเละผู้สนับสนุนพวงหรีดนิรันดร์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานผู้พิทักษ์ป่าในครั้งนี้

[ 3 ]

หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่เพื่อผู้พิทักษ์ป่า เเละชุมชนรอบป่า สภากาชาดไทย X มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เพื่อผู้พิทักษ์ป่าและชุมชนรอบป่า สภากาชาดไทย ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 

โดยมีพื้นที่ตั้งหน่วยแพทย์ฯ แต่ละวันดังนี้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ : โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ : โรงเรียนบ้านกล้อทอ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ : โรงเรียนบ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ : โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับบริการทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วยการรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา หน่วยทันตกรรม ให้การบริการด้านการอุดฟัน ถอนฟัน เเละขูดหินปูน หน่วยการให้บริการด้วยวิธีฝังเข็มประยุกต์ เเละการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 

รวมทั้งมีการมอบชุดของขวัญสภากาดไทยวันละ 120 ชุด ตู้ยาสามัญประจำบ้าน รถเข็นผู้พิการให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 2 – 3 คัน ต่อวัน

หลังจบกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยพร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยในพื้นที่

[ 4 ]

ดำเนินการปรับปรุงแพทางน้ำ หน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ถ้ำเจียร์ 

ที่ผ่านมาเเพทางน้ำหน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ถ้ำเจียร์ ได้มีการใช้งานมาแล้วมากกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร ได้เป็นหัวหน้าโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการเขื่อนเชี่ยวหลานนั้น ณ ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่เเต่มีสภาพที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหลัง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ใช้งาน โดยแพทางน้ำนี้ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันภัยคุกคามที่แอบแฝงมาทางสายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำในการปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดนี้

ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเเสงได้ดำเนินการปรับปรุงแพทางน้ำดังกล่าวไปบ้างเเล้ว โดยเป็นการเชื่อมต่อโครงเหล็กเพื่อใช้เป็นโครงทุ่นลอยน้ำ

เเละดำเนินการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์บางส่วนทางเรือมายังหน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำเจียร์ นอกจากนี้ยังได้ทำการรื้อและปรับปรุงโครงสร้างหลังคา ซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะเเล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนเมษายน

รายละเอียดโครงการปรับปรุงแพทางน้ำหน่วยพิทักษ์ป่า(ชั่วคราว)ถ้ำเจียร์   

ชวนอ่าน เตรียมปรับปรุง เเพทางน้ำฯ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเเสง  

[ 5 ]

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการดูแลผืนป่าอันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่า อีกทั้งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ ผืนป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งสัตว์ป่าสามารถอพยพเคลื่อนย้ายดำรงเผ่าพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่

เหนือสิ่งอื่นใดคือเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโครงการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ 

[ 6 ]

ดำเนินการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจุดสกัดเขาเย็น

หลังจากเมื่อช่วงปลายปี 2566 บริษัท บ้านซีเอสอาร์ จำกัด ได้ทำกิจกรรมภายในเเละมอบงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 1 หลัง ให้กับจุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าไปแล้วนั้น 

ในปี 2567นี้ มูลนิธิใจกระทิงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำจุดสกัดเขาเย็นอีกจำนวน 3 หลัง เพื่อทดแทนบ้านพักเดิมที่ทรุดโทรมจนไม่สามารถใช้งานได้ เเละเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดเขาเย็นพร้อมด้วยทีมช่างจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าได้เริ่มดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และปรับพื้นที่พร้อมวางผังในบางส่วนเเล้ว แม้การดำเนินการอาจล่าช้าไปบ้างด้วยภารกิจการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่ต้องจัดการในฤดูกาลนี้ แต่คาดว่าบ้านพักทั้งหมดตามโครงการจะสำเร็จลุล่วงพร้อมใช้งานในไม่ช้า

รายละเอียดโครงการบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น

ชวนอ่าน ส่งมอบบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 

[ 7 ]

สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อผู้พิทักษ์ป่า

หลังได้รับการประสานงานจากบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด​ ในการให้การสนับสนุนสิ่งของแก่ผู้พิทักษ์ป่า มีรายการดังนี้

1. เบาะพับ 3 ตอน จำนวน 66 อัน 

2. พัดลม 16 นิ้ว จำนวน 28 ตัว 

3. ลิ้นชักพลาสติก 3 ชั้น จำนวน 74 อัน

ในวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมาชมรมฅนรักษ์สัตว์-ป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ขญ.13 (นางรอง) ได้เป็นตัวแทนมารับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อกระจายไปยังพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงานผู้พิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียรในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า 

สนับสนุนงานเพื่อผู้พิทักษ์ป่า
บัญชีธนาคารไทยพาณิย์ เลขที่บัญชี 057-244388-1
ชื่อบัญชี ‘กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร’
(ใบเสร็จจากการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน)

ผู้ที่ต้องการรับใบเสร็จ สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมทั้ง ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จมาที่ : E-mail : [email protected]

ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนงานพิทักษ์ป่ากับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส