ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน ครั้งที่ 7

ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน ครั้งที่ 7

‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน’ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เปิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ป่ากระจายอยู่ทั่วอำเภอ ได้เรียนรู้ถึงเรื่องราววิถีชีวิตของพวกเขาและบรรพบุรุษที่เชื่อมโยงกับผืนป่า

28 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน เครือข่ายป่าชุมชนอำเภอแม่เปิน หน่วยปัองกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ร่วมจัด ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน ครั้งที่ 7

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน และโครงการพัฒนาระบบงาน และเครือข่ายอนุรักษ์เพื่อการจัดการกลุ่มป่าอย่างมีส่วนร่วม พื้นที่นครสวรรค์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร PACT THAILAND ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนแนวกันชนห้วยขาแข้ง – แม่วงก์ สนับสนุนการทำงานอนุรักษ์ พัฒนาระบบงานพื้นที่แนวการจัดการ Corridor กลุ่มป่าชุมชนเขาอีนวย – เขาแหลม – เขาแก้วฯ

‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน’ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เปิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ป่ากระจายอยู่ทั่วอำเภอ ได้เรียนรู้ถึงเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนที่เชื่อมโยงกับผืนป่า เช่น อดีตของพื้นที่เป็นอย่างไร วิถีการหาอยู่หากินอย่างไรให้ยั่งยืน และต่อยอดแนวคิดการสร้างป่า สร้างแหล่งอาหารของตนเอง เพื่อความมั่งคงทางอาหารในอนาคต

สำหนับค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 นี้ มีเยาวชนเข้าร่วม 65 คน จาก 24 หมู่บ้านในอำเภอแม่เปิน และจาก 15 ป่าชุมชน

ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน

กิจกรรมเริ่มวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นกิจกรรมพาเยาวชนไปรู้จักพื้นที่ป่าในอำเภอแม่เปิน ถึงสภาพพื้นที่โดยผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าฯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ เพื่อให้เยาวชนได้เห็นภาพรวมของธรรมชาติในท้องถิ่นตนเองร่วมกัน และทำให้เข้าใจว่า “เมื่อเราดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม สัตว์ป่าก็จะเข้ามาในพื้นที่เอง”

โดยผืนป่าในอำเภอแม่เปินมีสัตว์ป่าให้เด็กๆ ได้เห็นภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในพื้นที่มากมาย เช่น วัวแดง ช้างป่า เก้ง หมูป่า กวาง นกยูง ฯลฯ

พอถึงช่วงค่ำ มีกิจกรรมพิธีเทียน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการจุดไฟนำทาง เปิดประสบการณ์ความรู้ให้กับเยาวชนทุกคน

จากนั้นวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เยาวชนได้เข้าไปเรียนรู้สภาพพื้นที่ป่าของจริง

โดยช่วงเช้า เป็นการเข้าไปเรียนรู้ป่าธรรมชาติ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย เยาวชนได้รู้จักกับพืช-ผักกินได้ แมลงที่พบ ไม้ใช้สอย สมุนไพร ที่มีอยู่ในป่าชุมชน เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ประโยชน์ และเรียนรู้ถึงวิธีเก็บอย่างไรให้ยั่งยืนจากพี่ๆ เจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ที่มาร่วมกันให้ความรู้

ในการเรียนรู้ วิทยาการได้มอบโจทย์แก่เยาวชนให้เก็บของป่าในพื้นที่จริง กลับไปประกอบอาหารด้วยฝีมือตนเองอีกด้วย

ขณะที่ในภาคบ่าย เป็นการพาชมแปลงปลูกป่าเพื่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต โดยความอนุเคราะห์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน นายประครอง คุณประทุม ซึ่งได้ปลูกไม้ สมุนไพร พืช ผัก ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาปลูกไว้หลังบ้าน จนมีสัตว์ป่าเล็กๆ และเห็ดธรรมชาติเกิดตามมา

บนเนื้อที่ 78 ไร่ เยาวชนได้เรียนรู้ว่านอกจากการพึ่งพิงป่าธรรมชาติแล้ว เรายังสามารถสร้างป่าหลังบ้านขึ้นได้ด้วยมือเรา นอกจากจะเป็นที่หาอยู่หากินแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้เป็นรายวัน รายเดือน และรายปีได้อีกต่อหนึ่ง

สุดท้าย วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เยาวชนทั้งหมดได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำรุ่น (ในการจัดค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปินในทุกๆ ปี)

ทางเครือข่ายผู้จัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นไม้ที่เยาวชนได้ช่วยกันปลูก จะเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง ต้านลม ทนแดดฝน กระทั่งก่อเกิดเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ เฉกเช่นเดียวกับเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน รุ่นที่ 7 ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึก มีสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต


เรื่อง/ภาพ ธิดารัตน์ กาญจนโพชน์