รำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร กำหนดการ 8 – 10 กันยายน 2566 หอศิลป์กรุงเทพฯ 

รำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร กำหนดการ 8 – 10 กันยายน 2566 หอศิลป์กรุงเทพฯ 

รำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่องราวและแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าของ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ยังคงเป็นแบบอย่าง มีความทันสมัย และนำมาปรับใช้ได้ในบริบทสังคมปัจจุบัน 

ตลอดจนเพื่อเผยแพร่เรื่องงานอนุรักษ์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่ได้สานต่อแนวคิดของ สืบ นาคะเสถียร มาจนถึงปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก ซึ่งถือเป็นกลุ่มป่าที่มีขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรสาธารณะของไทยที่ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า ที่สำคัญ โดยการจัดการฐานความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการตัดสินใจ พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยงานสื่อสารที่ทันสมัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ในวิกฤตการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก รวมถึงการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้พิทักษ์ป่า และพัฒนาการจัดการผืนป่าตะวันตกสู่การเสนอเป็นมรดกโลก

นอกจากนี้ ในวาระรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 นี้ ยังครบรอบ 10 ปี กิจกรรมเดินเท้าคัดค้านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแม่วงก์ (Stop EHIA Maewong) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมรณรงค์คัดค้านโครงการที่สร้างผลกระทบผืนป่าครั้งใหญ่ของประเทศไทยโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และมีผลต่องานการรักษาผืนป่ามาจนถึงปัจจุบัน

ในวาระรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียรครั้งนี้ จึงถือเอาวาระการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์มาใช้เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อนำไปสู่การถอดบทเรียนงานอนุรักษ์ ผืนป่าและสัตว์ป่าของประเทศไทย เพื่อเป็นแบบอย่างของงานอนุรักษ์สืบต่อไป

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

บทพิสูจน์ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติเมืองไทย และการคัดค้านไม่ได้เป็นทางออกเดียวในการต่อต้านโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนไหวขององค์กรอนุรักษ์ทำให้สังคมได้หันมาฉุกคิดถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของการสร้างเขื่อน รวมถึงโครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

14.00 – 15.00 น. : จัดฉายสารคดี 10 ปี เดินเท้าคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์

15.00 – 15.30 น. : ปาฐกถา รำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร ต้นแบบงานปกป้องผืนป่าไทย โดย ศศิน เฉลิมลาภ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

15.30 – 17.00 น. : เสวนา 10 ปี เดินเท้าคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ 

18.00 – 19.00 น. : ดนตรี มาโนช พุฒตาล

19.00 – 20.00 น. : ดนตรี ภูมินทร์

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

ทิศทางของสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศ ตามนโยบายป่าไม้ร้อยละ 40 ของประเทศ สอดคล้องกับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างไร ?

13.00 – 13.30 น. : เวทีรายงานสถานการณ์ป่าไม้

13.30 – 15.00 น. : เสวนา โครงการที่มีกระทบต่อผืนป่าและสัตว์ป่า เมื่อช้างป่าไม่ได้อยู่แค่ในป่า

15.00 – 16.00 น. : เสวนา ‘พิทักษ์ป่า’ อนาคตป่าไทย 

16.00 – 17.30 น. : เสวนา ภาษีที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าไร้ประโยชน์จริงหรือไม่ 

17.30 – 18.30 น. : เสวนา คนกับป่า จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้อย่างไร

18.30 – 19.30 น. : ดนตรี กันยาน่าสนใจ

19.30 – 20.30 น. : ดนตรี H3F

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่ โดยกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่ใช้ความสามารถของตัวเองให้เกื้อหนุ่นต่อสิ่งแวดล้อม และการตั้งคำถามของสังคมว่าการเมืองดี สิ่งแวดล้อมก็จะดีตามไปด้วย

13.00 – 14.00 น. : เสวนา โมเดลการอนุรักษ์ผืนป่าไทย กรณีศึกษาพื้นที่ป่าตะวันตก ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

14.00 – 15.00 น. : เสวนา ธุรกิจ งานอนุรักษ์ ความยั่งยืน

15.00 – 15.30 น. : SEUB Inspire : โดย Go Green Girls 

15.30 – 16.00 น. : SEUB Inspire : โดย คุณนีล Royal Blue on The Earth 

16.00 – 16.30 น. : SEUB Inspire : โดย กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล 

16.30 – 17.30 น. : เสวนา ทิศทางสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้นโยบายของรัฐบาลใหม่

18.00 – 19.00 น. : ดนตรี นั่งเล่น

19.30 – 20.00 น. : ดนตรี วรินทร์

นอกจากนี้ กิจกรรมภาคเวที ในงานยังมีกิจกรรมออกร้านของที่ระลึกองค์กร นิทรรศการ 10 ปี เดินเท้าคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ และการออกร้านจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน ของเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์

สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท สุขภัณฑ์ ไฮโดร (ประเทศไทย)
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย