ขอให้กรมชลประทานยุติโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาตั้ง

ขอให้กรมชลประทานยุติโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาตั้ง

ขอให้กรมชลประทานยุติโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาตั้ง

.
เนื่องจากพวกเรากลุ่มชาติพันธ์ปกาเกอะญอ บ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จำนวน 86 ครัวเรือน กำลังได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาตั้ง โดยกรมชลประทานมีแผนจะอพยพเพื่อนำพื้นที่ไปสร้างเขื่อน

ชุมชนของพวกเราเป็นกลุ่มเดียวกันกับบางกลอย ที่ถูกอพยพจากใจแผ่นดิน ปัจจุบันชุมชนของเราได้ใช้เวลาปรับตัวหลายปี จนมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว แต่กลับต้องมาถูกอพยพอีกรอบ

โครงการนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของพวกเรา จำนวน 86 ครัวเรือน ทำให้สูญเสียที่ดินทำกินประมาณ 500 ไร่แล้ว พื้นที่อ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชุมชนพุระกำทั้งหมดมีเจตนารมณ์ในการคัดค้านถึงที่สุด โดยพวกเราเห็นว่าโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อชุมชน ป่าไม้ สัตว์ป่า ทั้งยังเห็นว่า โครงการนี้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และควรไปปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่ให้มีประสิธิภาพ จะใช้งบประมาณน้อยกว่า และแก้ไขปัญหาได้จริง จึงขอให้

1. ตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการ ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชุมชน เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ EIA

2. ขอให้กรมชลประทานยุติโครงการ และไปศึกษาทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมมากกว่า

3. ขอให้กรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อง ตัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เนื่องจากเป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ เพราะพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นมรดกโลก และไม่อาจสร้างเขื่อนได้อยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณายุติโครงการ

ขอแสดงความนับถือ

ตัวแทนชุมชนบ้านพุระกำ และบ้านหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ เนื้อความในจดหมายฉบับนี้ ส่งถึงประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ 8 เมษายน 2565

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code