ขอคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง

ขอคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

พวกเรากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) บ้านพุระกำและบ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเดิมเคยอาศัยอยู่ที่ใจแผ่นดิน และได้ถูกอพยพมาทำมาหากิน บริเวณตอนบนของแม่น้ำภาชี เพื่อให้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยมีการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัย และที่ทำกินให้แก่พวกเรา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พวกเรายังคงยืนยันการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีการสำรวจพื้นที่โดยกรมชลประทาน เพื่อจัดสร้าง “อ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง” ในพื้นที่บ้านพุระกำและบ้านหนองตาดั้ง ซึ่งพวกเราได้มีการคัดค้านมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มีการระงับโครงการฯ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่อย่างใด ซึ่งชาวบ้านมีความกังวลต่อการสร้างอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้งเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากมีการก่อสร้างจริง จะมีผลกระทบดังนี้

1. ชาวบ้านพุระกำทั้งหมด จำนวน 86 หลังคาเรือน 325 คน และบ้านหนองตาดั้งบางส่วนต้องย้ายถิ่นฐาน และที่ทำมาหากินอีกครั้ง ซึ่งไม้ผลที่ปลูกนั้นใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตค่อนข้างนาน และตอนนี้ก็ให้ผลผลิตแล้ว

2. ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้งไม่ได้รับประโยชน์จากการสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวแต่อย่างใด

3. สัตว์ป่าอาจได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และสัตว์เฉพาะถิ่นที่หายากอาจต้องสูญพันธุ์ไป

4. บ้านพุระกำ และบ้านหนองตาดั้ง ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถ้าป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต้องถูกทำลายไป จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง และจากข่าวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการมรดกโลก ให้กรมอุทยานฯ มีวาระชี้แจงต่อคณะกรรมการมรดกโลก เนื่องจากคณะกรรมการมรดกโลกแสดงความห่วงกังวลสูงสุด เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี บริเวณที่ติดกับพื้นที่มรดกโลก ซึ่งอาจกระทบต่อคุณค่าอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก

5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติให้ผู้ถูกร้อง (กรมชลประทาน) ยกเลิกแผนการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน และสิทธิในทรัพย์สินของชาวบ้านพุระกำ

6. การสร้างอ่างเก็บน้ำไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณตอนล่างของอ่างเก็บน้ำ เพราะสาเหตุที่น้ำท่วมเป็นเพียงน้ำป่าที่หลากมาจากแม่น้ำภาชี และก็ลดลงอย่างรวดเร็ว

7. หมู่บ้านพุระกำ เป็น 1 ใน 54 หมู่บ้าน ในโครงการพื้นที่นำร่องคนอยู่ร่วมกับผืนป่าและสัตว์ป่าของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หากยังมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จะส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐ ในการแก้ปัญหาที่ทำกินของคนอยู่กับป่าอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ พวกเรายังไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริง ของการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้งแต่อย่างใด มีแต่ผลกระทบในหลายๆ ด้าน ที่เห็นได้อย่างชัดเจน พวกเราจึงขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยขอให้หยุดโครงการอ่างเก็บน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เพื่อความสงบสุขของชาวบ้านพุระกำและบ้านหนองตาดั้ง และเพื่อรักษาผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลานต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

ชาวบ้านพุระกำและหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566