บอร์ดคณะกรรมการอุทยานฯ มีมติไม่อนุมัติให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

บอร์ดคณะกรรมการอุทยานฯ มีมติไม่อนุมัติให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

บอร์ดคณะกรรมการอุทยานฯ มีมติไม่อนุมัติให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

.
10
มีนาคม 2565 เวลา 09.00 . มีการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ โดยมีวาระที่สำคัญ คือการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บางส่วน เนื้อที่ 397 ไร่ เพื่อให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ(เขื่อน)แม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ หากมีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะกับถิ่นอาศัยของนกยูง ซึ่งนกยูงมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งบริเวณลำห้วยหลัก คือ ห้วยแม่เมาะ และลำห้วยสาขาที่มีน้ำไหลไม่ตลอดทั้งปีอยู่เป็นประจำ และมีความถี่ในการพบสูง 

นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นหย่อมป่าปฐมภูมิ ที่มีขนาดใหญ่และมีความต่อเนื่องซึ่งไม่ถูกบุกรุกแผ้วถางจึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ในสภาวะโลกปัจจุบัน 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติยังไม่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บางส่วน และตั้งคณะทำงานศึกษาทางเลือกร่วมกัน โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกอื่นๆ ที่ดีที่สุด ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 4,000 กว่าไร่ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วย

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code


ภาพ : Conservation Ecology Program, King Mongkut’s University of technology Thonburi ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช