ปกป้องแผ่นดินและผืนน้ำของโลกร้อยละ 30

ปกป้องแผ่นดินและผืนน้ำของโลกร้อยละ 30

“การปกป้องแผ่นดินและผืนน้ำของโลกร้อยละ 30 คืออย่างน้อยที่สุดที่เราต้องทำให้ได้เพื่อรักษาทุกชีวิต เพื่ออากาศสะอาดในทุกลมหายใจ เพื่อน้ำใสให้เราดื่มกิน และเพื่อบรรเทาความร้ายแรงจากภาวะโลกรวน” – แมรี โจ บรุคส์ สหพันธ์สัตว์ป่าแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2564

30×30 คือปฏิญญาสากลเพื่อการร่วมมือและสนับสนุนความพยายามในการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูแผ่นดิน ผืนน้ำ และชีวิตสัตว์ป่า อันเป็นทรัพยากรมีค่าที่เราและลูกหลานของเราต้องพึ่งพา

เราขอชื่นชมการตัดสินใจของรัฐบาลไทยที่เข้าร่วมกับประชาคมโลกเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย 30×30 ให้เป็นจริง ซึ่งเป็นความพยายามครั้งสำคัญของการอนุรักษ์ในระดับโลก และเราพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนโดยมีหลักการดังนี้เป็นแนวทาง

30×30 คืออะไร ?

แนวทางการเรียกร้องให้กลุ่มผู้นำของโลกร่วมลงนามในปฏิญญาเพื่อการปกป้องแผ่นดิน แหล่งน้ำ และมหาสมุทรของเราให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 (หรือ พ.ศ. 2573) และสนับสนุนเครือข่ายการอนุรักษ์ที่นำโดยผู้คนและชุมชนในท้องถิ่น เพื่อปกปักรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

การลงชื่อในปฏิญญาเพื่อการปกป้องแผ่นดิน แหล่งน้ำ และมหาสมุทรของ 30×30 หมายถึง

1. ภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายพลเมืองที่ให้คำมั่นต่อความร่วมมือและการสนับสนุนที่มุ่งเน้นการรักษาพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพิเศษ โดยเน้นประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์เดิมและพื้นที่เสนอใหม่ เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศ ทรัพยากร และวิถีชีวิตดั้งเดิม

2. อ้างอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการริเริ่มโครงการต่างๆ สนับสนุนความพยายาม ผลักดันนโยบาย และให้ความรู้ต่อสาธารณะถึงความหลากหลายทางชีวภาพและการพึ่งพากันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

3. สนับสนุนความพยายามโดยสมัครใจของเอกชน เจ้าของที่ดิน เกษตรกร ชุมชนประมง และเครือข่ายพลเมืองในการอนุรักษ์และสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม (OECMs)

4. เคารพสิทธิพึงมีตามกฎหมายของผู้คนและชุมชนดั้งเดิมในท้องถิ่นที่พึ่งพาทรัพยากรทางบกและทางทะเล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของที่ดินและภาคเอกชน

5. เรียกร้องการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อการสนับสนุนระยะยาวในระดับท้องถิ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายการปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่ทั้งทางบก แหล่งน้ำ ชายฝั่งและอาณาเขตทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยที่สุดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)

6. เรียกร้องการทบทวนนโยบายที่นำไปสู่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในพื้นที่ของเอกชนและพื้นที่ของรัฐ

เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิญญา 30×30 เพิ่มได้ที่นี่ https://www.campaignfornature.org/science-page