เปิดภาพความสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 

เปิดภาพความสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงคลิปผ่านช่องทาง YOUTUBE  “ช้างป่าสุขใจ ในป่าวังโตนด” เผยให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าวังโตนด อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี 

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าตะวันออก อยู่ตรงกลางระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่สำคัญที่คอยเชื่อมพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองแห่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด 2 อันดับแรกในกลุ่มป่าตะวันออก ให้เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม การอพยพเคลื่อย้ายถิ่นอาศัย และเพิ่มพูนประชากรของสัตว์ป่า แม้อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นจะมีพื้นที่ขนาดเล็ก โดยมีเนื้อที่เพียง 73,729 ไร่ เป็นลำดับที่ 5 ของกลุ่มป่าตะวันออก แต่กลับเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งอาศัยและดำรงชีพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เช่น กระทิง ช้างป่า ฯลฯ  

กลุ่มป่าตะวันออก
เสือลายเมฆพบในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
กระทิงพบในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
ภาพการกระจายตัวของช้างป่า
บันทึกโดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี

จากข้อมูลการกระจายตัวของช้างป่า พบว่าช้างกระจุกตัวอยู่บริเวณพื้นที่ที่ถูกระบุว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ซึ่งจากข้อมูลศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี พบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่าและยังมีสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิดเพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบสำคัญเพียงแห่งเดียวในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เป็นที่อาศัยของช้างป่าประมาณ 60 ตัว (และสามารถจําแนกอัตลักษณ์แล้ว 49 ตัว) 

จากการสำรวจในพื้นที่พบว่า มีพืชที่ช้างป่าใช้ประโยชน์ 54 วงศ์ 135 สกุล 182 ชนิด โดยวงศ์ถั่ว (Fabaceae) เป็นวงศ์ที่มีการใช้ประโยชน์ของช้างป่ามากที่สุด พบ 20 ชนิด มีการใช้ประโยชน์ในส่วนของเถา เปลือก และผล เช่น ประดงเลือด  มะค่าโมง  มะค่าแต้ สะบ้า  สะตอป่า ชะเอมป่า และหนามหัน เป็นต้น ดังนั้นด้วยพืชอาหารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้แทบไม่ประสบปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า หากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนดจะทำให้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง  และอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามากยิ่งขึ้น 

ขอบเขตพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น, กรมชลประทาน

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด อยู่ในระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น 6,191 ไร่   และป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง 5,791 ไร่ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่อไป ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่เห็นชอบในการเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าว 

อ้างอิง 

ผู้เขียน

+ posts

ตำแหน่ง หมาเฝ้าป่า ผู้มีความหลงใหลในโลกใบจิ๋วของพืชและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย มีความสุขกับการปั่นจักรยาน ทำขนมปัง และชอบใช้ของมือสอง