สาส์นสืบ – 10 ปี จอมป่า ภารกิจร่วมรักษาป่าตะวันตก

สาส์นสืบ – 10 ปี จอมป่า ภารกิจร่วมรักษาป่าตะวันตก

คำว่าจอมป่า เป็นคำย่อมาจาก Joint Management of Protected Aresa WEFCOM 2547 – 2558 เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการ WEFCOM 2542 – 2545 โดยก่อนเสร็จสิ้นโครงการ WEFCOM ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ขยายเวลาเป็นปี พ.ศ. 2546 ได้มีการติดตามประเมินผลโครงการโดย DANIDA ผู้สนับสนุนทุน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากการใช้วิทยาศาสตร์นำ ทำการสำรวจวิจัยและทำผลผลิตแผนที่ “เขตการจัดการพื้นที่ป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ” นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มป่าอนุรักษ์ 17 พื้นที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียว แสดงคุณค่าของเขาอย่างชัดเจน

ทั้งกรมอุทยานฯ และเครือข่ายอนุรักษ์ท้องถิ่น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ DANIDA ต่างมีความเห็นตรงกันว่า การจะรักษาระบบนิเวศของผืนป่านี้ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักการการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการจัดการเชิงระบบนิเวศ และมูลนิธิสืบนาคะเสถียรรับเป็นองค์กรร่วมดำเนินการจัดการอย่างมีส่วนร่วม หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ WEFCOM ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของ DANIDA ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2552

การจัดการอย่างมีส่วนร่วม คือ ต้องทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งลำดับต้นก็คือ ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ภายใน หรือประชิดผืนป่าตะวันตกซึ่งจากรายละเอียดเมื่อได้ทำงานในพื้นที่ชุมชนแล้ว พบว่าในผืนป่าตะวันตกมีชุมชนอยู่ 129 ชุมชน

นอกจากงานข้างต้นแล้ว ยังมีงานเกี่ยวเนื่องที่มูลนิธิรับหน้าที่ในโครงการจอมป่านี้ เป็นต้นว่า งานประสานกับคณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 6 จังหวัด (กอต.) และเครือข่าย งานให้การศึกษาเยาวชน งานสนับสนุนกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง (PAC) งานสนับสนุนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในส่วนที่ยังขาดการสนับสนุนจากองค์กรอื่น