กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา

กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับเครือข่ายนิสิต นักศึกษา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ “เสือปลานักล่าแห่งทุ่งสามร้อยยอด School Tour 2565” เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามร้อยยอดและพื้นที่โดยรอบ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเสือปลาและพื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอด เกิดการมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญของการมีอยู่ของเสือปลาในพื้นที่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์เสือปลา และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง

โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) และโรงเรียนบ้านเขาแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน

ซึ่งกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดค่ายเยาวชนชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ได้ศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ระบบนิเวศป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์เสือปลาในพื้นที่สามร้อยยอดร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ จึงได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือปลา และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมมาต่อยอดพัฒนาเป็นเกมส์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องเสือปลาให้กับเยาวชนในพื้นที่สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนเกิดเป็นกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ “เสือปลานักล่าแห่งทุ่งสามร้อยยอด School Tour 2565” นี้ขึ้นมา

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านเขาแดง

ผู้เขียน

+ posts

สาวแว่นทาสแมวที่ชอบบอกเล่าเรื่องราวผ่านลายเส้น มีธรรมชาติช่วยฮีลใจ และหลงใหลในพระจันทร์เสี้ยว