โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ของ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เป็นโครงการดำเนินงานต่อเนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร Panthera Thailand และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อทำกิจกรรม จัดทำแผนการทำงาน ประเมินการใช้ประโยชน์พื้นที่ ประชาคมเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562 การจัดทำฐานข้อมูลอาชีพในพื้นที่ทำงาน การเพิ่มรายได้ของชุมชน การศึกษาความเป็นไปได้ และแนวทางของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์เสือปลา การส่งเสริมเรื่องการศึกษา โดยการจัดค่ายเยาวชน ผลักดันเรื่องบรรจุในแผนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ทำงาน การศึกษาประชากรเสือปลา ศึกษาอาหารเสือปลา ติดปลอกคอศึกษาพฤติกรรมเสือปลา และศึกษาศักยภาพพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ของเสือปลามาระดับหนึ่งแล้ว

โครงการนี้จะเป็นการต่อยอดโครงการด้านการวิจัย และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ 27 หมู่บ้าน อำเภอ สามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในการอนุรักษ์ประชากรเสือปลาในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสื่อสาร การส่งเสริมอาชีพ บนพื้นฐานของงานการศึกษาวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ประชากรเสือปลาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และพื้นที่โดยรอบ

ขอบเขตกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการ อนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาไว้สู่อนาคตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น และการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และส่วนราชการ ในการพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ รวมทั้งการส่งเสริม การสร้างความตระหนัก และการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาไว้สู่อนาคต และการส่งเสริมการจัดการความรู้ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่เป้าหมายหลัก

พื้นที่ดำเนินการโครงการอยู่รอบบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยดำเนินโครงการในพื้นที่ คือ 2 อำเภอ (อำเภอกุยบุรี และอำเภอสามร้อยยอด) 9 ตำบล (ดำเนินการในระดับตำบลทั้งตำบล 5 ตำบล และดำเนินการบางหมู่บ้านใน 4 ตำบล) 7 หมู่บ้าน (ดำเนินการในระดับหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษาข้อมูลเสือปลา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชากรเสือปลา
 • เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของเสือปลา รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
 • เพื่อเสนอแนะแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดทำนโยบายสาธารณะในการอนุรักษ์เสือปลา

แผนการดำเนินงาน

แผนงานที่ 1 ศึกษาข้อมูลเสือปลา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชากรเสือปลา

 • จัดประชุมเปิดตัวโครงการ
 • ประเมินติดตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพื้นที่ศึกษา โดยการสำรวจการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเสือปลา
 • เวทีเสวนาวิชาการสถานะเสือขนาดเล็กในประเทศไทยและการอนุรักษ์
 • การเก็บและทำฐานข้อมูลโดยอาสาสมัครเสือปลาร่วมกับเครือข่ายชุมชน
 • การจัดทำแผนผังภูมินิเวศจากฐานข้อมูลการศึกษาข้อมูลเสือปลา

แผนงานที่ 2 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของเสือปลา รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

 • เวทีหารือและให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสัตว์ป่า ในระบบนิเวศและสาเหตุที่ทำให้เกิดและมีจำนวนประชากรลดลง ร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบจากเสือปลา
 • การเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชน
 • สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
 • การพัฒนาพื้นที่ตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย
 • พัฒนาสื่อด้านต่างๆ ในรูปแบบสื่อออนไลน์
 • การสนับสนุนสื่อออฟไลน์ให้กับเครือข่ายอนุรักษ์เสือปลาในพื้นที่
 • กิจกรรมสื่อความเหมายธรรมชาติกับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย
 • การจัดทำแผนผังภูมินิเวศจากการเก็บข้อมูลกิจกรรมในแผนงานที่ 2

แผนงานที่ 3  เพื่อเสนอแนะแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดทำนโยบายสาธารณะในการอนุรักษ์เสือปลา

 • แผนผังภูมินิเวศ เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์เสือปลาในพื้นที่สามร้อยยอด
 • เวทีถอดบทเรียนโครงการ อนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ

แผนงานที่ 4  ติดตามและประเมินผล