เดินหน้าสร้างแผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ อย่างยั่งยืน

เดินหน้าสร้างแผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ อย่างยั่งยืน

เดินหน้า ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สู่แผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ อย่างยั่งยืน อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF SGP) ได้จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าแก่งกระจาน” (Co-Management of Protected Area of Kaeng Krachan Forest Complex)

โดยมีนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนชุมชน 18 ชุมชน ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนในพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมทั้งรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมให้รับทราบถึงการดำเนินโครงการดังกล่าวผ่านกิจกรรมระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่รูปธรรม

เช่น การสร้างพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านพุระกำ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี พื้นที่ต้นแบบการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บ้านป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และบ้านรวมไทย อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสร้างแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด Eco-Tourism เชื่อมโยงการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมของชุมชนเข้าด้วยกัน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นแนวทางนำไปสู่ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจานให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินโครงการต่อไป

มรดกโลก
มรดกโลก