ปฐมบท งานวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

ปฐมบท งานวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดอบรมเชิงปฏิบัติหนุนเสริมงานวิสาหกิจชุมชนพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF SGP) ได้จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าแก่งกระจาน” (Co-Management of Protected Area of Kaeng Krachan Forest Complex) โดยมีการเชิญชุมชนทั้งในและโดยรอบพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจานเข้าร่วมจำนวน 18 ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ พัฒนาชุมชน มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 80 คน โดยมีนายสมเจต จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นประธาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา และนำเสนอแผนงานวิสาหกิจชุมชนเชิงนโยบายในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยการนำวิทยากรภาคสนามที่มีประสบการณ์จากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทั้งความท้าทาย ปัญหา และบริบทต่าง ๆ 

กระบวนการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ การถ่ายทอดการทำงานส่งเสริมวิสาหกิจกับชุมชนในพื้นที่ป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง การถ่ายทอดการทำงานส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ป่ากันชนมรดกโลก จังหวัดนครสวรรค์ การยกระดับวิสาหกิจชุมชนจนไปสู่การเป็นบริษัท ในรูปแบบ Social Enterprise (SE) และเวทีกระบวนการกลุ่มเพื่อวางแผนวิสาหกิจชุมชน และทิศทางการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มที่มีการดำเนินงานด้านวิสาหกิจในชุมชน และผลิตภัณฑ์ หรือพื้นที่ที่ดำเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชน แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจัง และกลุ่มสุดท้าย คือกลุ่มที่ยังไม่มีการริเริ่มทำวิสาหกิจภายในชุมชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมศักยภาพงานวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ข้อมูลที่ได้จากการอบรมฯ ดังกล่าว จะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง และนำไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดการในพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจานต่อไป