บันทึกเสวนา จากทับลานถึงเขาใหญ่ผืนป่าที่ถูกเฉือน

บันทึกเสวนา จากทับลานถึงเขาใหญ่ผืนป่าที่ถูกเฉือน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร Bangkok Tribune ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดเวทีเสวนา ‘จากทับลานถึงเขาใหญ่’ ผืนป่าที่ถูกเฉือน ? เพื่อเป็นสื่อกลางเสนอเรื่องราวปัญหาทับซ้อนของที่ดินรัฐและประชาชน และสร้างการรับรู้ของสังคม พร้อมสำรวจความคิดเห็น เชิงการสร้างกระบวนการแก้ไขร่วม โดยเฉพาะการหานัยยะหรือวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหาก ‘ทับลานและเขาใหญ่’ ต้องสูญเสียพื้นที่อนุรักษ์ อันจะส่งผลโดยตรงกับ ‘ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่’ ระบบนิเวศสำคัญของชาติ อันมีสถานะเป็น ‘ผืนป่ามรดกโลก’ นำไปสู่การหาทางออกร่วมกัน ระหว่างผู้แทนฝ่ายนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแบ่งแนวเขต เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกันของที่ดินรัฐในภาพรวมของประเทศ ถึงความเหมาะสมของการวางนโยบายและแนวทางจัดการบนพื้นที่ที่มีสภาพปัญหาซับซ้อนหลายรูปแบบ

วิทยากร

  • คุณธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แทน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.))
  • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน.ผต.กส.) ชีวะภาพ ชีวะธรรม 
  • ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
  • รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย
  • รศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
  • คุณภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร