เลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการด่วนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่

เลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการด่วนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่

ปมปัญหาข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 42 แปลง 972 ไร่ หลังจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียรยื่นหนังสือคัดค้านการออก ส.ป.ก. 4-01 ทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไปแล้วนั้น [ขอคัดค้านการออก ส.ป.ก. 4-01 ทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์]

ต่อมาได้มีการดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน และมีข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้

  1. ใช้แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) พิจารณาเพื่อหาข้อยุติ
  2. ตรวจสอบพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการทับซ้อนกับ ส.ป.ก. ภายใน 30 วัน
  3. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวเขตการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง่วมกันพิจารณา
  4. ให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการจัดที่ดินให้ประชาชนอย่างยั่งยืน [ความคืบหน้า หลังยื่นคัดค้านการออกส.ป.ก. 4-01 ทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ถึงนายกรัฐมนตรี]

และหลังจากการทั้งสองกระทรวงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 บริเวณบ้านปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าพื้นที่เอกสารสิทธิ์ดังกล่าว ยังคงมีสภาพป่า จำนวน 10 ราย 13 แปลง 341-3-39 ไร่ ให้ดำเนินการเพิกถอนการจัดที่ดินโดยด่วน ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่จัดแต่รังวัด จำนวน 26 ราย 45 แปลง 937-0-81 ไร่ ให้ยกเลิกผลการรังวัดและห้ามนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดที่ดินโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของประชาชนหากเป็นเกษตรกรตัวจริง มีการถือครองทำประโยชน์อยู่จริงให้มาแสดงตัวแสดงสิทธิต่อ ส.ป.ก.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี