เพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่ แต่เป็นเรื่องของเราทุกคน

เพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่ แต่เป็นเรื่องของเราทุกคน

21 สิงหาคม 2566 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจัดเวที เสวนา ‘Young & Nature : อนาคตสิ่งแวดล้อมไทย ผ่านเสียงคน Gen ใหม่ถึงรัฐบาล’ เวทีที่เปิดโอกาสให้คน Gen ใหม่ ได้แสดงความคิดเห็น และแสดงศักยภาพในการมีส่วนร่วมที่จะแก้ไขและนำเสนอนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งสารถึงหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ มีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวมถึงรวบรวมความคิดเห็นของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งต่อให้กับตัวแทนรัฐบาล เพื่อผลักดันสู่นโยบายระดับประเทศ และ เพื่อเป็นช่องทางให้เยาวชนสามารถสื่อสารถึงฝ่ายบริหารของประเทศได้ 

ทั้งนี้มูลนิธิสืบฯ ได้เชิญตัวแทนน้อง ๆ นักศึกษาจากชมรมอนุรักษ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยมี นายธีธัช ธีรกุลวาณิช ตัวแทนจากชมรมอนุรักษ์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายแผ่นดิน กาฬษร ตัวแทนจากชมรมอนุรักษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววิยดา แน่วแน่ ตัวแทนจากชมรมอนุรักษ์ฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นผู้ดำเนินรายการ 

อย่างไรก็ดี ทางมูลนิธิสืบฯ ได้ส่งแบบสอบถามเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลไทยให้น้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ประเมิน อาทิ การจักการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเล ปัญหาฝุ่นควัน ฯลฯ

โดย 3 ปัญหาที่ผู้ทำแบบสอบถามเห็นพ้องต้องกันว่าควรได้รับการแก้ไขปัญหาโดยด่วนที่สุด คือ ปัญหาขยะ ฝุ่น PM 2.5 และทรัพยากรป่าไม้ ตามลำดับ นอกจากนี้ทางตัวแทนนักศึกษายังได้ร่วมเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและแสดงทัศน 

ท้ายที่สุดแล้ว เนื้อหาจากเวทีเสวนาครั้งนี้ จะถูกรวบรวมและนำเสนอต่อตัวแทนภาครัฐผ่านกิจกรรมรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร ที่จะจัดขึ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 นี้