แถลงการณ์คัดค้านเขื่อนในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก

แถลงการณ์คัดค้านเขื่อนในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก

11 มีนาคม 2567 กลุ่มรักษ์คลองมะเดื่อ และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม “ปกป้องคลองมะเดื่อ หยุดเขื่อนในป่ามรดกโลก” เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลกที่กำลังจะถึง (14 มีนาคม ของทุกปี) ณ วัดบ้านดง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

ในงานมีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับความรู้และคุณค่าของคลองมะเดื่อ ผ่านงานวิจัยไทยบ้าน เสวนาวันหยุดเขื่อนโลก เรื่อง “หยุดฆ่าป่ามาทำเขื่อน” จากมุมมองนักวิชาการ ชาวบ้านคลองมะเดื่อและพี่น้องภาคี เข้าร่วมแลกเปลี่ยน รวมถึงมีการแถลงการณ์โดยตัวแทนชาวบ้านคลองมะเดื่อและภาคีปกป้องเขาใหญ่ ดงพญาเย็น

โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติในการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ รวมถึงมีระบบนิเวศที่เป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นอกจากนี้กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ยังมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก และถือเป็นพื้นที่สำคัญในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง รองจากกลุ่มป่าตะวันตกอีกด้วย

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีแนวคิดในการสร้างเขื่อนทั้งในและรอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 7 โครงการ ซึ่งหากมีการก่อสร้างเขื่อนจำนวนดังกล่าวทั้งหมด จะทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าอนุรักษ์เกือบ 20,000 ไร่ ที่เป็นหัวใจของระบบนิเวศ นอกจากนั้น การสร้างเขื่อนยังทำให้ต้องอพยพชาวบ้าน ทำลายสายน้ำที่ไหลอย่างอิสระ ทำลายแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นแหล่งรายได้ของชุมชน และแหล่งศึกษาธรรมชาติ เช่น เขื่อนคลองมะเดื่อ

กลุ่มรักษ์คลองมะเดื่อ และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ตามรายชื่อแนบท้าย จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้

1. ให้ยุติโครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ และเขื่อนรอบๆ หรือในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และปกป้องพื้นที่มรดกโลก

2. หยุดการละเมิดสิทธิชุมชนด้วยการผลักดันโครงการเขื่อน

3. ให้รักษาสายน้ำธรรมชาติทุกสาย รวมทั้งคลองมะเดื่อ และนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการจัดการสายน้ำธรรมชาติ

กลุ่มรักษ์คลองมะเดื่อ และเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ขอยืนยันว่าจะคัดค้านโครงการเขื่อนคลองมะเดื่อและปกป้องผืนแผ่นดินของพวกเราอย่างถึงที่สุด จะร่วมกันคัดค้านโครงการเขื่อนทุกเขื่อนที่จะสร้างรอบๆ และในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่เป็นมรดกโลก เพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นมรดกให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราสืบไป

หยุดเขื่อน หยุดฆ่ามรดกโลก

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มรักษ์คลองมะเดื่อ กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ สมาคมพลเมืองนครนายก กลุ่มเพื่อนทับลาน กลุ่มใบไม้ ชมรมคนรักษ์สัตว์ป่า จ.นครนายก กลุ่มผ้าขาวม้าติ่งป่า กลุ่มเยาวชนต้นกล้า จ.นครนายก กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มค.คนทำทาง กลุ่มปั้นดิน กลุ่มเยาวชนลูกมะปราง กลุ่มมิตรรักบางปะกง กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมี กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าบ้านสันกำแพง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์สัตว์ป่าวังน้ำเขียว กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่ กลุ่มอาสาด้วยสองมือ ชมรมอนุรักษ์ช้างป่าเสิงสาง สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรีจำกัด อาสาเฝ้าระวัง-ผลักดันช้างป่า ตำบลอุดมทรัพย์ อาสาเฝ้าระวัง-ผลักดันช้างป่า ตำบลจระเข้หิน กลุ่มเนเจอร์แค้มป์อาสา สมาคมรักษ์ปางสีดา กลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่า กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ กลุ่มสื่อจิตอาสา รักษ์ธรรมชาติ