พบชิ้นส่วนฉลามกว่า 15 สายพันธุ์ ถูกขายทั่วไปในไทย หนึ่งในนั้นเป็นชนิดใกล้สูญพันธุ์!!

พบชิ้นส่วนฉลามกว่า 15 สายพันธุ์ ถูกขายทั่วไปในไทย หนึ่งในนั้นเป็นชนิดใกล้สูญพันธุ์!!

การร่วมงานของกลุ่มอนุรักษ์และนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับเส้นทางการค้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ระหว่างประเทศ โดยได้ใช้การวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่ซับซ้อนเพื่อกลั่นกรองตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และการประมงทั่วประเทศไทย การค้นพบนี้น่าตกใจเนื่องจากสามารถค้นพบฉลามกว่า 15 สายพันธุ์ อีกทั้งยังเผยให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์จากปลาฉลามส่วนใหญ่ที่ออกวางจำหน่ายนั้นกว่าครึ่งเป็นของสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ หรือใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ตามบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List)

ในบรรดาสายพันธุ์ที่ระบุ ได้แก่ ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ (Sphyrna Mokarran), ปลาฉลามหัวค้อนสแกลลอป (Sphyrna Lewini) และฉลามสันทราย (Carcharhinus Plumbeus) การค้นพบเหล่านี้น่าตกใจอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาว่ามากกว่าหนึ่งในสามของสายพันธุ์ปลาฉลามที่ระบุไม่เคยถูกบันทึกไว้ในน่านน้ำไทยมาก่อน บ่งบอกถึงเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศที่กว้างขวางและซับซ้อน ซึ่งป้อนเข้าสู่ความต้องการของผลิตภัณฑ์ปลาฉลามในท้องถิ่น โดยไม่สามารถติดตามย้อนกลับ (Traceability) หรือหาแหล่งที่มาของห่วงโซ่อุปทานนี้ได้

เนื่องจากการบริโภคหูฉลามยังคงถูกกฎหมายในไทย โดยเป็นทั้งผู้บริโภครายใหญ่และผู้เล่นหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาฉลามไปยังตลาดระหว่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ กลุ่มนักอนุรักษ์มีการเรียกร้องให้ภาครัฐปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของประชากรฉลามและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการอนุรักษ์

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส (CITES) การมีอยู่ของสัตว์ที่ถูกคุกคามในการค้าขายตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกลำดับที่ 80 ที่จะต้องเสริมสร้างกลไกทางกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อปกป้องสัตว์ทะเลเหล่านี้

อย่างไรก็ตามความท้าทายในการใช้มาตรการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิผลไม่เพียง แต่ต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองเท่านั้น และยังต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศด้วย มันจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมของผู้บริโภคและการประเมินคุณค่า ที่เราให้กับระบบนิเวศทางทะเลโดยรวมอีกครั้ง

ในขณะที่เราจัดการกับความซับซ้อนของการค้าโลกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อค้นพบจากประเทศไทยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ความต้องการบริโภคปลาฉลามของเรานั้นไม่ยั่งยืน หากเราต้องเผชิญกับมหาสมุทรที่ปราศจากผู้ล่าที่น่าเกรงขามที่สุด เรื่องราวของการตรวจ DNA ชิ้นส่วนฉลามในไทยเป็นมากกว่าเรื่องราวของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเกิดเป็นกระแสการเรียกร้องให้รัฐไทยดำเนินการเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลซึ่งเป็นสมบัติของมนุษยชาติไว้

ฉลามมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยทำหน้าที่เป็นนักล่าชั้นสูงสุดที่ช่วยรักษาสุขภาพและความสมดุลของสายใยอาหารที่สลับซับซ้อนในมหาสมุทร ฉลามช่วยรักษาความหลากหลายของสายพันธุ์ ควบคุมขนาดประชากร รวมถึงคัดแยกสัตว์น้ำที่อ่อนแอออกไป ส่งผลถึงวิวัฒนาการในอนาคต

บทบาทของฉลามมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันเสถียรภาพของระบบนิเวศทางทะเล ตั้งแต่แนวปะการังไปจนถึงมหาสมุทรเปิด ซึ่งในอีกทางหนึ่งก็มีส่วนช่วยในการกักเก็บคาร์บอนในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ฉลามยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยให้ประโยชน์ที่นอกเหนือไปจากความสมดุลทางนิเวศวิทยาแก่ชุมชนจากการท่องเที่ยวด้วยสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ดี

การลดลงของจำนวนประชากรปลาฉลามเนื่องจากการประมงเกินขนาด (Overfishing) หรือ การจับสัตว์น้ำพลอยได้ (Bycatch) ซึ่งเป็นการจับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมายโดยไม่ได้ตั้งใจในการประมงเชิงพาณิชย์ มักรวมถึงฉลามที่อ่อนแอและใกล้สูญพันธุ์ โดยส่วนมากจะใช้วิธีการลากอวน (Trawling)  

อ้างอิง

ภาพประกอบ

ผู้เขียน

+ posts

ชายหนุ่มผู้หลงไหลในกาแฟไม่ใส่น้ำตาล รักการเดินทางไปกับสินค้าของแบรนด์ Patagonia