ค้านตั้งคณะทํางานสํารวจทรัพย์สินฯ อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ

ค้านตั้งคณะทํางานสํารวจทรัพย์สินฯ อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ

11 เม.ย. 2566 ตัวแทนประชาชนในพื้นที่คลองมะเดื่อ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งคณะทํางานสํารวจทรัพย์สินและผลอาสินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ และคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ณ ศาลาว่าการจังหวัดนครนายก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นผู้แทนรับมอบหนังสือคัดค้านดังกล่าว

เนื้อหาส่วนหนึ่งในจดหมายระบุว่า เนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสํารวจทรัพย์สินและผลอาสินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก ผู้คัดค้านซึ่งเป็นชาวบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ 1 บ้านดง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีรายชื่อแนบท้ายเอกสารคัดค้านจำนวน 130 คน ที่จะได้รับผลกระทบ ต้องถูกอพยพโยกย้ายหากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก ขอแสดงเจตนาคัดค้านการแต่งตั้งคณะทำงานสํารวจทรัพย์สินฯ ชุดดังกล่าวและยืนยันเจตนาคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก 

“ชาวบ้านในคลองมะเดื่อ ยังมีการคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง หากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อนั้นจะทําให้ชาวบ้านต้องมีการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่เดิม พืชผลทางการเกษตร เช่น เงาะ ส้มโอ ทุเรียน และอื่นๆ เสียหายเนื่องจากต้องถูกน้ำท่วม ถึงแม้จะมีการชดเชยค่าเสียหาย แต่มูลค่าในการเสียโอกาสในการขายผลผลิตไม่อาจประเมินได้ เพราะพืชผลแต่ละชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการให้ผลผลิต 

และที่สําคัญคือ อายุ ความรู้ และความชํานาญในการประกอบอาชีพใหม่ ค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้ของชุมชนในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ในด้านระบบนิเวศนอกจากป่าไม้ที่จะมีความเสียหายแล้วนั้น ประเด็นสําคัญที่ถูกมองข้ามไปคือบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะช้างป่า ซึ่งในปัจจุบันยังมีปัญหาไม่สามารถจัดการได้จากการที่ช้างออกจากป่ามาทําลายพืชผลของชาวบ้านอยู่ในขณะนี้และลงมาจากป่ามีความถี่เพิ่มขึ้น”

นอกจากนี้ “คณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงประเด็นสำหรับข้อเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อน โดยรอบพื้นที่แหล่งมรดกโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่น อันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก ให้ระงับการดำเนินการจนกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์จะแล้วเสร็จ และได้รับการตรวจสอบโดยศูนย์มรดกโลก และสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 

ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกขึ้นทะเบียนมรดกโลกในภาวะอันตราย ควรหยุดกระบวนการทุกอย่างที่จะเป็นการคุกคามผืนป่ามรดกโลกและควรให้มีการดำเนินการศึกษาSEAโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนให้แล้วเสร็จก่อน”

ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ อยู่ในระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ โดยหากมีการก่อสร้าง น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ประมาณ 1,800 ไร่ โดยเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ 1,100 ไร่ และพื้นที่ประชาชนหมู่ 1 บ้านดง 700 ไร่