แถลงการณ์ฉบับที่ 1 กรณี ‘ไม่เห็นด้วยกับการปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง’

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 กรณี ‘ไม่เห็นด้วยกับการปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง’

​จากสถานการณ์ในการดำเนินการเพื่อปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่ผ่านมา มีการมุ่งเน้นนำเสนอเพียงข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาล ซึ่งเป็นเพียงการเบียดบังสร้างวิบากกรรมให้นกปรอดหัวโขนเท่านั้น มิได้คำนึงถึงคุณค่าด้านในทางนิเวศอันประเมิณมูลค่ามิได้ นกปรอดหัวโขนในธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กระจายเมล็ดจากขอบป่า ฟื้นฟูพืชในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ทั้งยังช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช ถึงแม้จะมีการเลี้ยงนกปรอดหัวโขนจำนวนมาก แต่จากข้อมูลเอกสารทางวิชาการได้ชี้ให้เห็นว่าประชากรในธรรมชาติของนกชนิดนี้กลับสวนทางกับความต้องการเลี้ยงนกที่มีมาก ทั้งยังมีความต้องการในการนำนกชนิดนี้ออกจากออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง สร้างความกังวลต่อความสามารถในการคุ้มครองนกชนิดนี้เป็นอันมาก

​ดังนั้นคณะเครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ขอเรียกร้องให้หยุดการดำเนินการปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองทันที ด้วยเหตุผลและข้อเสนอดังนี้

1. นกปรอดหัวโขนนั้น “มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ” และ “มีจำนวนประชากรซึ่งมีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ” ซึ่งตรงกับความหมายของ “สัตว์ป่าคุ้มครอง” ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

2. นกปรอดหัวโขนอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมาย

3. การพยายามนำนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นการสนับสนุนเพียงมุมมองเชิงเศรษฐกิจด้านเดียว มิได้คำนึงถึงมูลค่าและคุณค่าความสำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากนกปรอดหัวโขน

4. การนำนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นการส่งเสริมการ ล่า ดัก จับนก และพรากลูกจากรังโดยใช้เครื่องมือดักนกต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทำผิดกฎหมายซึ่งได้แอบดำเนินการอยู่ในขณะนี้

5. การนำนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสร้างความกังวลว่า จะนำไปสู่การขอนำสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดอื่น ๆ ออกจากบัญชีต่อไป ซึ่งจะกระทบวงจรชีวิตสัตว์ป่าอื่น ๆ ในธรรมชาติตามห่วงโซ่อาหารและภาคบริการระบบนิเวศที่เกิดขึ้น

ดังนั้นเครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ขอให้หยุดการดำเนินการปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองทันที

ด้วยจิตคารวะ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร I มูลนิธิโลกสีเขียว I ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา I ชมรมอนุรักษ์ ธรรมชาติโคกขาม I Nature Play and Learn Club (กลุ่มเนเจอร์เพลิน) I มูลนิธิรักสัตว์ป่า (Love Wildlife Foundation) I ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติบ้านปากทะเล I สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย