ข้อกังวลต่อผลกระทบการสร้างฝายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในพื้นที่เปราะบางทางนิเวศ

ข้อกังวลต่อผลกระทบการสร้างฝายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในพื้นที่เปราะบางทางนิเวศ

ตามที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุมชนและฝายมีชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน 8 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ทำให้มีผู้ร่วมงานอนุรักษ์แสดงความห่วงกังวล ต่อจุดยืนของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในการร่วมลงนามสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอยืนยันในหลักการและบทบาทการทำงานเพื่อสนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการ ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะวันตก ให้เกิดการสร้างเครือข่ายการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตก ป่าผืนใหญ่แห่งนี้ไว้ได้ แต่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีข้อกังวลเรื่องผลกระทบจากการสร้างฝายมีชีวิตโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเปราะบางทางนิเวศในธรรมชาติ

ดังนั้น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงขอองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาทบทวนรูปแบบ วิธีการและการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเปราะบาง โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยินดีสนับสนุนชุดข้อมูล องค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกันต่อไป 

ศศิน เฉลิมลาภ 

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร