• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/332086ehia71157.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/126422youcanhelp.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/726303banner_shop_web.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/506961bannermaewongtobangkok.jpg
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

อีเมล พิมพ์ PDF
เจ้าหน้าที่โครงการการตลาดและส่งเสริมการขาย ตำแหน่ง 2 อัตรา
ความรับผิดชอบหลัก :รับผิดชอบงานด้านการบริการการตลาดและส่งเสริมการขายของมูลนิธิเพื่อเพิ่มยอดในการระดมทุน และมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์สินค้าทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของมูลนิธิและสามารถออกทำการตลาดในรูปแบบของ Event Marketing Activity ต่างๆได้
เงินเดือน ขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดือนองค์กร
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- การศึกษา ( ปวช. ปวส. และนักศึกษาที่ต้องการทำงานระหว่างเรียน )
- มีความสามารถในการริเริ่มติดต่อประสานงานกับลูกค้าระดับต่างๆ
- มีทักษะในการนำเสนองานเพื่อให้เกิดการขาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับคนที่มีพื้นฐานและความคิดที่แตกต่างหลากหลายได้
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและการจัดการงานระดมสมาชิก
- มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 วัน หรือทำงานวันหยุดได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
ความรับผิดชอบหลัก :มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกแบบเสื้อ บรรจุภัณฑ์สมุนไพร และอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักซึ่งเป็นการเผยแพร่งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- การศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรี(สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
- มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถวางแผนการตลาดเพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์องค์กร
-รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตลาด
- ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก และฝ่ายต่างๆในองค์กรได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับคนที่มีพื้นฐานและความคิดที่แตกต่างหลากหลายได้
- สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้หรือทำงานวันหยุดได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
เจ้าหน้าที่โครงการระดมทุน 1 อัตรา
ความรับผิดชอบหลัก :รวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนงานระดมทุน, จัดทำเอกสารและสรุปการประชุมงานระดมทุน, ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร, ออกบูธประชาสัมพันธ์, จัดกิจกรรมหรือจัดงาน EVENT ประชาสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิฯ กับองค์กรเอกชนต่างๆ และอื่นๆตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย
เงินเดือน ขั้นต่ำ 10,000 บาท
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- การศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี(สาขาการตลาดรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsorf Office ได้ดี
- สามารถเขียนโครงการ และรับผิดชอบโครงการได้เป็นอย่างดี
- สามารถวางแผนการตลาดได้
- รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตลาด
- ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก และฝ่ายต่างๆในองค์กรได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม หรืองาน Event
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับคนที่มีพื้นฐานและความคิดที่แตกต่างหลากหลายได้- สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้หรือทำงานวันหยุดได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
เจ้าหน้าที่โครงการสื่อสารงานอนุรักษ์ 1 อัตรา
ความรับผิดชอบหลัก :รับผิดชอบติดต่อการประสานงานภายในองค์กร และนอกองค์กร การจัดเก็บข้อมูล รับโทรศัพท์รับ-ส่งหนังสือเข้าออก สามารถสร้างกระบวนการจิตอาสาได้ และอื่นๆตามความเหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน ขั้นต่ำ 10,000 บาท
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- การศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี- มีความสามารถในการริเริ่มติดต่อประสานงานกับภายในองค์กร และนอกองค์กร
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับคนที่มีพื้นฐานและความคิดที่แตกต่างหลากหลายได้- มีทักษะประสบการณ์ด้านการวางแผนและการทำกิจกรรม(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ
- สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 วัน หรือทำงานวันหยุดได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
เจ้าหน้าที่วิชาการ 1 อัตรา
ความรับผิดชอบหลัก :รับผิดชอบติดต่อการประสานงานภายในองค์กร และนอกองค์กร จัดทำเอกสารวิชาการ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี
- จบปริญญาตรี – ปริญญาโท(คณะวนศาสตร์ ,ชีววิทยา ,สิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับภายในองค์กร และนอกองค์กร
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับคนที่มีพื้นฐานและความคิดที่แตกต่างหลากหลายได้
-มีทักษะการสื่อสารที่ดี เคารพและให้เกียรติผู้อื่น
- มีทักษะประสบการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
-ให้ความสำคัญและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพและคุณภาพด้านความเป็นมนุษย์
-สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 วัน หรือทำงานวันหยุดได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
เอกสารประกอบการสมัครงาน
- เอกสารแนะนำตนเอง
- รูปถ่าย 1 นิ้ว
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบผ่านการอบรม หรือ การผ่านงาน
ส่งเอกสารการสมัครมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

รักษาป่าแม่วงก์ คือรักษาบ้านของเสือโคร่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
'การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร' คือจุดมุ่งหมายหลักในโครงการจัดสร้างเขื่อนแม่วงก์ กว่า 20 ปีในการผลักดันให้การก่อสร้างเขื่อนเกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่าการทำ แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) มาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านการประเมินเลยสักครั้งจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการสร้างเขื่อน เป็นที่น่าสังเกตว่า ทำไมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ จึงยังไม่ผ่านสักครั้ง แต่ทำไม... กลุ่มผู้ผลักดันการสร้างเขื่อนจึงไม่หยุดความพยายามเสียที?
เช่นนั้นแล้วเราควรจะสนับสนุนการสร้างเขื่อนเสียวันนี้ หรือควรจะเปิดทางให้ป่าได้รักษาตนเองเติบโตหนาแน่นยิ่งขึ้นไปในอนาคต...
กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนสร้างเขื่อนกล่าวอ้างว่าบริเวณที่จะทำการก่อสร้างเขื่อนเป็นเขตป่าเสื่อมโทรมและไม่มีรายงานการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทั้งที่ในความเป็นจริง บริเวณที่จะทำการก่อสร้างนั้นอยู่ในอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งแน่นอนหากขึ้นชื่อว่าอุทยาน ย่อมต้องมีป่า มีป่าย่อมต้องมีสัตว์ และไม่เป็นที่น่าประหลาดใจเลยหากจะพบว่ามีรายงานการพบเสืออยู่ในบริเวณป่าแม่วงก์
"ปัจจุบันสภาวะการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในโลกอยู่ในขาลง แต่ในห้วยขาแข้งเราสามารถรักษาจำนวนเสือให้คงอยู่และให้เพิ่มขึ้นได้ จากการศึกษาของ WWF ด้วยกล้องดักถ่ายแสดงให้เห็นว่าเสือที่พบในแม่วงก์มาจากห้วยขาแข้ง และนอกจากจะรักษาให้คงอยู่ได้แล้วยังพบภาพแม่เสือและลูกเสือเพิ่มขึ้นด้วย" ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ 'ธรรมชาติมาหานคร '(1) "ป่าแม่วงก์มีศักยภาพในการฟื้นตัวสูงมาก เมื่อก่อนแถวนี้เป็นไร่ที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชไร่ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่พืชฟื้นตัว เดินเข้าไปข้างในจะเจอรอยกวาง"
เสือเป็นสัตว์ผู้ล่าลำดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารของสัตว์ป่า ผู้ซึ่งมีความสำคัญในฐานะผู้ควบคุมความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในป่านั่นเอง หากขาดเสือไป สัตว์ที่เคยเป็นอาหารของเสือก็จะเพิ่มจำนวนประชากรขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ ความต้องการอาหารของเหยื่อของเสือก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ระบบนิเวศที่เคยสมดุลเมื่อมีอย่างหนึ่งมากเกินไปย่อมเกิดผลไม่ดีต่อความสมดุลอย่างแน่นอน
ป่าแม่วงก์ได้กลายมาเป็นความหวังสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเสือเพิ่มเติมจากห้วยขาแข้ง เนื่องด้วยประชากรเสือในห้วยขาแข้งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอสำหรับงานอนุรักษ์ในระยะยาวในอีกหนึ่งร้อยหรือสองร้อยปี (อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, 2557) จากการเข้ามาทำงานของ WWF ด้วยการตั้งกล้องดักถ่าย (Camera trap) ทำให้ทราบว่ามีเสือจากห้วยขาแข้งเดินขึ้นมาหากินถึงที่แม่วงก์นี่ หากมีการสร้างเขื่อน ป่าบริเวณพื้นที่ราบลุ่มอันเป็นพื้นที่หากินของทั้งเสือและเหยื่อของเสือก็จะถูกทำลาย ผืนป่าถูกแทนที่ด้วยคอนกรีต ปกคลุมด้วยมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือไม่
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเดินหน้าผลักดันรักษาให้แม่วงก์เป็นป่าผืนใหญ่อีกหนึ่งผืน เชื่อมต่อ และผลักดันให้อยู่ในระดับทัดเทียมกับกับมรดกโลกห้วยขาแข้ง เป็นลมหายใจของคนและสัตว์ป่า มากกว่าการตัดไม้ขุดรากถอนโคนแม่วงก์ให้กลายเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่เสมือนเป็นการถอยหลัง ตัดต้นตอ ลิดรอนลมหายใจของคนทั้งชาติทิ้งไว้ยังเบื้องล่างของก้นเขื่อนเท่านั้น...
ชมรายการ ธรรมชาติ มาหานคร ตอน เสือแห่งป่าแม่วงก์ เพิ่มเติมจากลิงค์  http://youtu.be/_gPA4mqmwcg
ป่าไม้'การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร' คือจุดมุ่งหมายหลักในโครงการจัดสร้างเขื่อนแม่วงก์ กว่า 20 ปีในการผลักดันให้การก่อสร้างเขื่อนเกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่าการทำ แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) มาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านการประเมินเลยสักครั้งจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการสร้างเขื่อน เป็นที่น่าสังเกตว่า ทำไมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ จึงยังไม่ผ่านสักครั้ง แต่ทำไม... กลุ่มผู้ผลักดันการสร้างเขื่อนจึงไม่หยุดความพยายามเสียที?

เช่นนั้นแล้วเราควรจะสนับสนุนการสร้างเขื่อนเสียวันนี้ หรือควรจะเปิดทางให้ป่าได้รักษาตนเองเติบโตหนาแน่นยิ่งขึ้นไปในอนาคต...
 

ปัดตก EHIA แม่วงก์ ไม่เห็นสมควรให้สร้างเขื่อน

อีเมล พิมพ์ PDF

แม่วงก์ด้วยคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ (ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ) โครงการเขื่อนแม่วงก์ ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบถึงรายงานดังกล่าวแล้วและพบว่ามีข้อบกพร่องในการสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในหลายประเด็น ยกตัวอย่างเช่น

 

ความตายของแรดขาวตัว(เกือบ)สุดท้าย

อีเมล พิมพ์ PDF

แรดขาวเหนือแรดขาวเหนือ (Northern white rhinoceros) กำลังเข้าสู่ภาวะสูญพันธุ์ จากการตายของ Suni แรดขาวเหนือตัวผู้หนึ่งในสองตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้

แรดขาวเหนือ Suni อายุ 34 ปี ถูกพบว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ในศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ Ol Pejeta ประเทศเคนยา ทางศูนย์ฯ ได้ออกแถลงการณ์ว่าเป็นการตายโดยธรรมชาติ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างชันสูตร เพราะแรดขาวคาดว่าจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ราว 40 ถึง 50 ปี  แต่ทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่า การตายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากนักล่า เพราะเจ้า Suni ถูกเฝ้าแทบตลอด 24 ชั่วโมง

ความตายของแรดขาวเหนือ แรดขาวชนิดพันธุ์ย่อย ทำให้พวกมันหลงเหลืออยู่เพียง 6 ตัวในโลก โดยมีตัวผู้เหลืออยู่เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น ในขณะที่แรดขาวใต้ (Southern white rhinoceros) ก็อยู่ในสภาวะถูกคุกคามตามบัญชีขององค์การสหประชาชาติ

 

จดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทางเลือกเพื่อป่าแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุึลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ด้วยความรอบคอบ หลังจากในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านพัฒนาแหล่งน้ำพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแม่วงก์ครั้งล่าสุดมีท่าทีที่จะผลักดันให้โครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณา
โดยเนื้อหาของจดหมายฉบับนี้ มีเนื้อหาสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่
1. ใคร่ขอเสนอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุณาพิจารณาให้กระทรวงทรัพยากรน้ำ หารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรับฟังความสำคัญของระบบนิเวศผืนป่าแม่วงก์ จากทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. หาทางเลือกอื่น ที่ก่อให้เกิดรูปธรรมและก่อประโยชน์ในพื้นที่สูงสุดอย่างแท้จริง โดยระงับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปก่อนชั่วคราวเนื่องจากในรายงานฯ แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาก หลากหลายประเด็น และบริษัทที่ปรึกษาไม่อาจแก้ประเด็นการศึกษาเหล่านั้นจนเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนได้ โดยควรหาแนวทางเลือกอื่นในการจัดการน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องทำการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
2.1 สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเก็บน้ำกระจายให้ทั่วพื้นที่ชลประทาน สามแสนไร่
2.2 สร้างฝายชะลอน้ำ และฟื้นฟูการใช้ที่ดินบริเวณตำบลแม่เล่ย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ ที่เป็นสาเหตุใหญ่ของน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่ลงมายังที่ราบบริเวณตำบลวังซ่าน ตำบลลาดยาว ตำบลวังม้า
2.3 สร้างประตูชะลอน้ำที่เขาชนกัน ขุดลอกลำห้วยแม่วงก์บริเวณที่เต็มไปด้วยตะกอน จากการชะล้างพังทลายของหน้าดินอันเนื่องมาจากการปลูกทำไร่มันสำปะหลัง บริเวณช่วงก่อนถึงเขาชนกันให้เก็บน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง เพิ่มเติมจากฝายเดิมที่ดีอยู่แล้ว อย่างเช่น ฝายวังปลาอ้าว ฝายยายไข่(วังซ่าน) อ่างห้วยหินลับ
2.4 จัดการระบบประตูน้ำ ที่คลองใหญ่ (ทุ่งแม่น้ำน้อย) และประตูน้ำอื่นๆให้เป็นระบบ
2.5 ดำเนินการขุดลอกและรื้อสิ่งกีดขวางลำน้ำ และคูระบายน้ำ เทศบาลลาดยาว ไปจนถึงหนองนมวัวนอกจากนี้ ต้องฟื้นฟูพื้นที่เนินเขาบ้านบ่อถ้ำ ที่เป็นพื้นที่สำคัญของปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากของคลองม่วง ที่ไหลตรงเข้าสู่เทศบาลลาดยาว
2.6 ฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำรอบบึงหล่ม ที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใกล้เทศบาลลาดยาว เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรให้สำเร็จ
3. เสนอผืนป่าแม่วงก์เป็นมรดกโลก สร้างความภาคภูมิใจที่คนในชาติมีส่วนร่วมในการรักษาป่าสมบูรณ์ จนฟื้นฟูสัตว์ป่าให้กลับมาได้สำเร็จ ผลสัมฤทธิ์มีให้เห็นจากการที่มีภาพถ่าย/วิดีโอสัตว์ป่ากระจายตัวต่อเนื่องมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เนื่องจากเป็นป่าผืนใหญ่ที่ต่อเนื่องกัน ผลักดันให้เป็นต้นแบบระบบการจัดการสัตว์ป่าที่ดีที่สุดในอาเซียน และเป็นตัวอย่างงานอนุรักษ์ในระดับโลก
พร้อมกันนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้แนบเอกสาร สรุปผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จากระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 (ซึ่งรวมความว่าให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์) แนบไปด้วย
ผู้สนใจรายงานสรุปผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
สรุปผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ ครั้งที่ 3/2557
หยุดเขื่อนแม่วงก์เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุึลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ด้วยความรอบคอบ หลังจากในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านพัฒนาแหล่งน้ำพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแม่วงก์ครั้งล่าสุดมีท่าทีที่จะผลักดันให้โครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณา

โดยเนื้อหาของจดหมายฉบับนี้ มีเนื้อหาสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่
 

WEBSITE UPDATE : ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร YOU CAN HELP


รับข่าวสาร

Community

Instagram

ebooks

สาส์นสืบฉบับล่าสุด

10 ปี จอมป่า
สาส์นสืบ ฉบับ
10 ปี จอมป่า
ดาวน์โหลด

Who's online

เรามี 192 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สินค้าที่ระลึก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เขื่อนแม่วงก์


thai_green_map

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง

<<  ตุลาคม 2014  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  5
  6  7  8  91112
131416
212223242526
27293031  


SNF Shop

http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/391275shop_2014_01.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/200744shop_2014_02.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/657611shop_2014_03.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869180shop_2014_04.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/486169shop_2014_05.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/373229shop_2014_06.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/465487shop_2014_07.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/366116shop_2014_08.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/227221shop_2014_09.jpg

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/261334porarr.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/343539sponsor_banjak.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/764700banner_sponcer_passaya.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/437857banner_sponcer_scb.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/827349banner_sponcer_scg.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/942074banner_sponcer_siam_culture_park.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/593753ad_apaiphubat.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/978054hsbc.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/829519sponcer_b2s.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405145sponcer_citibang.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/774588adsponcer_friday.jpg
สำหรับเจ้าหน้าที่ iconkeyy สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ครั้ง

nodam