งานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประจำเดือนมกราคม 2565

งานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประจำเดือนมกราคม 2565

รายงาน ผลการดำเนินกิจกรรมกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประจำเดือนมกราคม 2565

ในเดือนมกราคม 2565 มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า และงานตามพันธกิจ Ranger (เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง และรักษาสิทธิอันพึงมีของผู้พิทักษ์ป่า) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
.

ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พิจารณาการจัดสรรงบประมาณจ้างงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

มูลนิธิสืบฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พิจารณาการจัดสรรงบประมาณจ้างงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หลังมีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทบพนักงานจ้างเหมาของอุทยานและอาจถูกเลิกจ้างสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งพนักงานพิทักษ์ป่าเหล่านี้คือบุคลากรสำคัญของการดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจากการใช้ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ที่ต้องใช้บุคลากรในการเดินลาดตระเวนพร้อมเก็บข้อมูลเชิงนิเวศ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ การขาดบุคลากรเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่าของประเทศ

โดยต่อมาเมื่อวันที่ 24 ..ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณ ทำหนังสือแจ้งมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรณีขอสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเป็นเงิน 251 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานในการจ้างปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานฯ 3,999 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน (มี..-..65) อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน 

งบงานสวล.ถูกหั่น กระทบพนักงานพิทักษ์ป่าจ้างเหมา อาจถูกเลิกจ้างสูงถึง 50%

.

เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่า

ตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาฝ่ายงานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยเเบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

วันที่ 17-18 มกราคม 2565 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นำโดย มล.ปริญญากร วรวรรณ กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก เพื่อสร้างขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมอบเป้สนาม จำนวน 10 ใบ ให้กับหน่วยพิทักษ์ป่าอุตะคี และ หน่วยพิทักษ์ป่าเบ้คี เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในภารกิจการลาดตระเวน
.


.

วันที่ 25-27 มกราคม 2565 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นำโดย นางรตยา จันทรเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เเละนางรติยา จันทรเทียร กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัดสามแยกปางวัวเด่นหญ้าขัดและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว เพื่อสร้างขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมอบเป้สนาม จำนวน 10 ใบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ฯในภารกิจการลาดตระเวน

เป้สนามดังกล่าวมาจากโครงการฟ้าหลังฝนเพื่อคนเฝ้าป่าซึ่งมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เปิดช่องทางระดมความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการทำงานและอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น หรือการให้การช่วยเหลือกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสาธารณชน กลุ่ม และ องค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญกับงานพิทักษ์ป่า
.

.
โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสืบฯ ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นอย่างมากและเป็นกำลังสำคัญหลักที่สุดในการดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าให้กับคนไทย ผู้พิทักษ์ป่าซึ่งอยู่ตามหน่วยต่าง ๆ ในป่าลึก จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูเเลคนเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาดูเเลผืนป่าได้ต่อไป

ทั้งนี้ตลอดปี 2565 ฝ่ายงานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีแผนงานลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ครอบคลุมในระดับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะพิจารณาตามความต้องการของแต่ละพื้นที่อีกครั้ง
.

สร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ประจำจุดสกัดที่ 001 (สวนป่าห้วยระบำ) และ จุดสกัดที่ 2  (คลองขุนชาติ) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ช่วงปลายปี 2564  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เเละมูลนิธิใจกระทิง ได้ดำเนินการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯเเละปรับปรุงอาคารสำนักงาน ประจำจุดสกัด 2 เเห่ง คือ จุดสกัดที่ 001 (สวนป่าห้วยระบำ) และ จุดสกัดที่ 2 (คลองขุนชาติ) ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาเเข้ง 

ซึ่งเดิมนั้นอาคารสำนักงานทั้งสองเเห่งมีความชำรุดทรุดโทรมโครงสร้างอาคารผุพังตามกาลเวลา อีกทั้งอาคารบ้านพักที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่ต่อการใช้งานและไม่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ จึงได้มีการจัดการปรับปรุงและพัฒนาจุดสกัดดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ งานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า งานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์และการติดตามแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ไปรบกวนประชาชน อย่างยั่งยืนมากขึ้นต่อไปในอนาคต

 

ติดตามข่าวสารการทำงานภายใต้พันธกิจ Ranger (เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง และรักษาสิทธิอันพึงมีของผู้พิทักษ์ป่า) เพิ่มเติมได้ที่ seub.or.th/forestranger/

 

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส