สานศิลป์สืบไพร นิทรรศการผลงานศิลปกรรม

สานศิลป์สืบไพร นิทรรศการผลงานศิลปกรรม

‘สานศิลป์สืบไพร’ นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้ง หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 20 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดในโลกกำลังตกอยู่ในภาวะขั้นวิกฤติ ชนิดพันธุ์ต่างๆ ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ ทุกถิ่นฐานต่างค่อยๆ เสี่ยงสูญพันธุ์ อีกทั้งสภาพแวดล้อม สภาพอากาศก็แปรปรวน เนื่องมาจากหลายปัจจัย ซึ่งเมื่อสืบค้นต้นตอแล้ว ล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น วันนี้สิ่งต่างๆ เหล่านี้เริ่มส่งผลกระทบต่อตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทย ล้วนแล้วแต่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์ เป็นที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ สัตว์ป่ากับพืชพรรณหลายชนิดอาจมีอยู่เพียงถิ่นฐานเดียว ในอดีตเราสูญสิ้นทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี้ลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็น “สมัน” กวางผู้มีเขางดงามซึ่งได้รับการยืนยันว่าพบเพียงที่เมืองไทยเท่านั้นหรือบางสายพันธุ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตต่อการสูญพันธุ์อย่างหนัก เช่น นกแต้วแล้วท้องดำ ที่มีถิ่นอาศัยทางป่าที่ราบต่ำภาคใต้ ถูกบุกรุก แผ้วถาง เปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุนชนและเกษตรกรรม นกชนิดนี้อาจเหลือเพียงความในทรงจำและหลักฐานทางภาพถ่ายก็เป็นได้

ในทางกลับกันยังมีองค์กร หน่วยงานและภาคีเครือข่าย รวมถึงผู้สนใจที่พยายามจะช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ให้กลับมาดังเดิม เช่น โครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัย ซึ่งปัจจุบันแร้งประจำถิ่นของเมืองไทยได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติร่วม 30 ปีแล้ว และพญาแร้งนับได้ว่าเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อผืนป่ายิ่งนัก นกเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับทุกสรรพชีวิตในป่า ร่วมกันรักษาไว้ซึ่งสมดุลแห่งระบบนิเวศ

นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ‘สานศิลป์สืบไพร’ ผู้ร่วมจัดงานต่างเล็งเห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้โครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัย อันเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ ร่วมใจ ขององค์กรหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเหล่าอาสาสมัครอิสระ เพื่อสื่อสารว่าการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน โดยใช้กระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติโดยใช้กระบวนการศิลปะเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้ยังต้องการช่วยระดมทุนผ่านการขายชิ้นงานด้านศิลปะเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยนี้อีกด้วย

สานศิลป์สืบไพร

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติผ่านอัตลักษณ์ ทัศนคติของศิลปิน ในการแสดงผลงานศิลปะกรรม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เกิดกิจกรรมนันทนาการและเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา ผ่านงานด้านศิลปกรรม

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นและผู้สนใจเข้าร่วม เป็นการเรียนรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ สร้างทัศนคติที่ดีต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัย

เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองไทย

ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะในนิทรรศการตามที่ศิลปินกำหนด มอบให้โครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประไทย

ชมตัวอย่างผลงานนิทรรศการ