อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว

วันที่ 27-29 เม.ย. 2565 ส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จ.ชลบุรี

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ได้รับการฝึกสำรวจศักยภาพของพื้นที่ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางฯ ฝึกสำรวจความหลากหลายของพืชและสัตว์ป่า ฝึกสำรวจสังคมพืชและชีพลักษณ์ของพืช การดูนก และแมลงกลางคืน

กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ให้มีความรู้และความเข้าใจศักยภาพของพื้นที่ และพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การผลิตสื่อ และมีเทคนิคการเป็นนักสื่อความหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าแบบมืออาชีพต่อผู้เข้ามาใช้บริการหรือมาศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าในศูนย์ฯ ได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย

สำหรับทีมวิทยากรนำโดยคุณนพรัตน์ นาคสถิตย์ กรรมกรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และคุณรุ่งสุริยา บัวสาลี ผู้เชี่ยวชาญการสื่อความหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมายธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จ.ชลบุรี เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

มีจุดมุ่งหมายเพื่อริเริ่มเป็นโครงการนำร่องและเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อนำข้อมูลและแนวทางการดำเนินการไปพิจารณาออกแบบหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ด้านการสื่อความหมายธรรมชาติของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า และขยายผลไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทั่วประเทศต่อไป

.