ก้าวใหม่ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว กับงานอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน

ก้าวใหม่ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว กับงานอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน

ก้าวใหม่ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว กับงานอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน

.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดประชุมเพื่อหารือกับกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่

เนื่องจาก UNESCO ได้ประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก นับเป็นผืนป่าทางภาคเหนือที่มีความสำคัญทั้งทางด้านระบบนิเวศพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า รวมไปถึงวัฒนธรรมชุมชน

โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเชียงดาว และพัฒนาคู่มือความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เขตสงวนชีวมณฑลเชียงดาวเกิดความยั่งยืน 

นับเป็นความท้าทายของการทำงานที่จะเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปสู่สังคมไทย และเชื่อมโยงกับนานาชาติในการจัดการไฟป่าและลดมลพิษจากหมอกควัน ความเสื่อมโทรมของป่า 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นและคนเมือง เพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการเขตสงวนชีวมณฑลอื่นๆ ต่อไป

สุดท้ายนี้ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรยังคงทำงานเพื่อธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่า อย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานปณิธานเราทำงานให้พี่สืบ 

การสนับสนุนของท่าน จะช่วยสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในการรักษาผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนไทยร่วมรักษาป่าใหญ่ไปด้วยกัน 

ร่วมรักษาป่าใหญ่และสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร