SEUB TALK SPECIAL : 3 ทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ตอนที่ 4

SEUB TALK SPECIAL : 3 ทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ตอนที่ 4

ในก้าวเดินสู่ทศวรรษที่ 3 การทำงานสืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร ขององค์กรมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ให้ความสำคัญกับงานสื่อสารเป็นอันดับต้นๆ ผ่านภารกิจองค์กรสื่อสารงานอนุรักษ์

โดยได้พัฒนาการใช้เครื่องมือใหม่อย่างโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือยูทูป โดยเฉพาะในช่วงการคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ จนทำให้เรื่องราวการทำงานเป็นที่แพร่หลายสู่สาธารณชน จนงานสื่อสารได้ถูกผลักดันเป็นยุทธศาสตร์หลักในการทำงานขององค์กร

อีกภารกิจสำคัญ คือ งานสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นภารกิจดั้งเดิมขององค์กร แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการยกระดับการทำงานที่นำไปสู่งานในระดับนโยบายมากยิ่งขึ้น โดยมูลนิธิสืบฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับสมาคมผู้พิทักษ์ป่า (Thai Ranger Association) รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ และยังคงสนับสนุนสวัสดิภาพสวัสดิการ การสนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ เรื่อยมา

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะงานสื่อสาร หรืองานด้านผู้พิทักษ์ป่า อาจไม่ประสบความสำเร็จเลย หากขาดซึ่งงานหลังบ้านอย่างงานระดมทุน ซึ่งองค์กรได้ยกระดับการระดมทุนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มากกว่าการจำหน่ายของที่ระลึก ไม่ว่าจะผ่านการจัดกิจกรรมระดมทุนผ่านงานวิ่ง หรือในโครงการเฉพาะต่างๆ (เช่น เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมหน่วยพิทักษ์ป่า) พร้อมทั้งการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาค

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนในการทำงานผ่านช่องทางต่างๆ ไว้ ณ โอกาสนี้

รายละเอียดของเรื่องราวที่ว่ามา ชวนฟังใน SEUB TALK SPECIAL : 3 ทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ตอนที่ 4 โดย ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบฯ และ อรยุพา สังขมาน รองเลขาธิการมูลนิธิสืบฯ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณผู้ฟังและผู้ชมทุกท่าน ที่ติดตามรายการ Seub Talk Special ในวาระรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร ทุกๆ ตอน

หากผู้ฟังและผ้ชม มีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ขององค์กร ตลอดจนทางอีเมล์ [email protected]

ขอขอบคุณ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)