เสริมศักยภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันรักษาป่า

เสริมศักยภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันรักษาป่า

16 – 17 มกราคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับงานป้องกันรักษาป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบฯ รับหน้าที่เป็นผู้จัดอบรม

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ว่าด้วยเรื่อง การจัดการป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ ส่วนงานการบริหารจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่มูลนิธิสืบฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะร่วมพัฒนาศักยภาพศูนย์การจัดการป่าสงวนแห่งชาติ โดยกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม GIS และวิธีการเก็บข้อมูลการลาดตระเวน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้วางเอาไว้ในแผนงาน

ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบฯ มีความเห็นว่า การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สำคัญในการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ การจัดทำฐานข้อมูล การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการทำงานอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยก่อนหน้านี้ มูลนิธิสืบฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับงานป้องกันรักษาป่า ไปแล้ว 2 ครั้งในปี 2560 ให้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ไปแล้ว ซึ่งเป็นสำนักจัดการที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการทำงานของมูลนิธิสืบฯ

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า มีความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลได้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานป้องกันได้

เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย หัวข้อ เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ, ประเภท รูปแบบของข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการเตรียมข้อมูล การสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์จัดทำข้อมูลเบื้องต้น องค์ประกอบแผนที่ การอ่านแผนที่ การจัดทำแผนที่ การจัดทำแผนที่ (Map Layout) การเก็บข้อมูลรังวัดภาคสนาม และการจัดทำข้อมูลจากการรังวัดภาคสนาม การอบรมมีทั้งการบรรยายในภาคทฤษฎีและลงสนามเพื่อปฏิบัติจริง

ร่วมสนับสนุนการทำงานรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรผ่านแอพพลิเคชั่น SCB EASY 

 

 


รายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร