องค์กร

หลักการ

ให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับแรก รองลงมาให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ที่สำคัญและถูกคุกคาม ในการทำงานที่ต้องตัดสินใจให้อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่รอบด้าน หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีวิธีแก้ไขผลกระทบที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามสมควรคงระบบนิเวศตามธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งกระบวนการและให้ดำเนินการบูรณะถิ่นที่อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อมีความจำเป็นและเป็นไปได้


ปรัชญา

ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายรวมถึงเพิ่มพูนความเข้าใจในการอนุรักษ์ ให้พวกเขาเหล่านั้นด้วย ขณะเดียวกันในการตัดสินใจต้องมีพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ขณะที่อีกด้านหนึ่งต้องเคารพสิทธิชุมชนที่จะดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับการสงวนความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมดุล ยั่งยืน มูลนิธิต้องทำหน้าที่โดยไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาใดๆ เพราะหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของมนุษย์ในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิทธิของสัตว์ป่าที่จะดำรงชีวิตตามวิถีธรรมชาติ


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสาธารณะของไทยที่ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าที่สำคัญ โดยการจัดการฐานความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการตัดสินใจ พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยงานสื่อสารที่ทันสมัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ในวิกฤตการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก รวมถึงการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้พิทักษ์ป่า และพัฒนาการจัดการผืนป่าตะวันตกสู่การเสนอเป็นมรดกโลก


พันธกิจ

1. Policy-Watchdog ทำหน้าที่เสนอเชิงแนะนโยบายการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทย และเฝ้าระวังสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าและระบบนิเวศที่สำคัญของประเทศไทย

2. Communication เป็นองค์กรสื่อสารงานอนุรักษ์ที่ทันสมัย ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลัง สร้างสังคมที่ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม

3. 6th Extinction & Climate Change เป็นองค์กรอนุรักษ์ของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนเรื่องการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

4. Network ประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านการอนุรักษ์ภายในประเทศและต่างประเทศ

5. Ranger เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง และรักษาสิทธิอันพึงมีของผู้พิทักษ์ป่า

6. WeFCOM สร้างมาตรฐานการจัดการกลุ่มป่าตะวันตก และผลักดันให้เกิดการทำงานที่เป็นมาตรฐาน

7. Organization เป็นองค์กรอนุรักษ์ที่มั่นคง โดยการสนับสนุนจากสาธารณะ และมีบุคลากรที่ทำงานอนุรักษ์อย่างมืออาชีพ


ยุทธศาสตร์

.
.