รางวัลนักอนุรักษ์ “สืบ นาคะเสถียร” 2561 ทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

รางวัลนักอนุรักษ์ “สืบ นาคะเสถียร” 2561 ทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

7 กันยายน 2561 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มอบรางวัลนักอนุรักษ์สืบ นาคะเสถียร ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เชิดชูคนทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทุ่มเทและเป็นแบบอย่างในการทำงานด้านการลาดตระเวน

สืบเนื่องจากสถานการณ์คดีล่าเสือดำของเปรมชัยและคณะ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้สังคมไทยเกิดความตระหนักถึงการทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเจ้าหน้าพิทักษ์ป่ามากขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ซึ่งมีนายวิเชียร ชิณวงษ์ เป็นหัวหน้าเขตฯ และหัวหน้าทีมในการดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและคณะ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวทำให้เล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม โดยมีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ มีกระบวนการจัดการภัยคุมคามในพื้นที่อย่างเป็นระบบไม่เกรงกลัวอิทธิพล มีความอย่างตรงไปตรงมา เพื่อที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าเอาไว้

ตามที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้มีแนวคิดในการมอบรางวัลให้กับนักอนุรักษ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับองค์กร หน่วยงาน บุคคลที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2561 ทางมูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบรางวัลนักอนุรักษ์ 1 รางวัล ให้แก่ ทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

 

 

ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า มูลนิธิสืบฯ ได้มีกิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิสืบฯ ขึ้นมา โดยในปัจจุบันได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 3 ด้าน ได้แก่ (1) กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างกระบวนการช่วยกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวชุมชนกับตัวพื้นที่อนุรักษ์ (2) กระบวนการหนุนเสริมเจ้าหน้าที่ด้านงานลาดตระเวน และ (3) เข้าไปหนุนเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ด้านวิสาหกิจชุมชน

จุดเด่นของการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิสืบฯ กับเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก คือการที่เราไปหนุนงานลาดตระเวนร่วมในพื้นที่ ปัจจุบันนี้ถือว่าเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเป็นพี่เลี้ยงที่สำคัญให้กับพื้นที่ใกล้เคียงในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การนำเอาระบบงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพไปใช้ในพื้นที่ข้างเคียง ทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อนุรักษ์ในบริเวณโดยรอบได้พัฒนาความรู้ พัฒนาการทำงานในพื้นที่ขึ้นมาอย่างชัดเจน

“เราจะเห็นได้ว่างานลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกมีบทบาทสำคัญในการปกป้องทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ อย่างกรณีของการที่มีกลุ่มคนเข้าไปล่าสัตว์ การทำงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพก็ทำให้เจ้าหน้าที่มีการสแกนดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น อีกส่วนคือ เจ้าหน้าที่จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างพื้นที่ในแต่ละเดือนร่วมกัน เพื่อหาวิธีการในการจัดการ จากกรณีตรงนี้ทำให้ทางเจ้าหน้าที่มีความเข้มแข็ง ทำงานอย่างเข้มข้นในการดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และทำให้เราเห็นว่า สถานการณ์ต่างๆ ก็เป็นมาอย่างที่เราเห็น อย่างในเรื่องของกรณีเสือดำหรือการล่าสัตว์ในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก”

ขณะที่ นายมนตรี กุญชรมณี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งทำงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก แสดงความเห็นว่า ถึงแม้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจะอยู่ในพื้นที่ที่เดินมีการเดินทางลำบาก แต่ก็ทำงานทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่หัวหน้าเขตฯ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำตามหน่วยพิทักษ์ป่า

 

 

สำหรับพิธีมอบรางวัลนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร มีขึ้นในงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เป็นตัวแทนรับมอบ

 

 


เรื่อง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพ การทำงาน มนตรี กุญชรมณี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร