ประชุมบริหารงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพในผืนป่าตะวันตก

ประชุมบริหารงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพในผืนป่าตะวันตก

14 – 16 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดประชุมหารือบริหารงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ในผืนป่าตะวันตก ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วผืนป่าตะวันตก เพื่อสร้างความเข้าใจในงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพแก่พื้นที่อนุรักษ์

สืบเนื่องจาก มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก เพื่อสร้างระบบติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนและสนับสนุนการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วมระหว่างพื้นที่อนุรักษ์จำนวน 25 เส้นทางครอบคลุมพื้นที่สำคัญของกลุ่มป่าตะวันตก ขณะเดียวกัน ในด้านของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็ได้ดำเนินโครงการปฏิรูประบบงานลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ตามาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน เครื่องมือจำเป็นที่ใช้ในการลาดตระเวน เสริมสร้างศักยภาพระบบการลาดตระเวนให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งในส่วนของกรมอุทยานฯ นั้น ได้เริ่มนำร่องงานในพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 49 แห่ง ซึ่งบางพื้นที่อยู่ในผืนป่าตะวันตก

เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานลาดตระเวนเพื่อป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ซ้อนทับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้จัดประชุมหารือการบริหารงานลาดตระเวนเชิงครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่

1. ทำความเข้าใจโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จะทำในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ

2. เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างและหน้าที่ของคณะทำงานในการปฏิบัติงานลาดตระเวน และคณะติดตามผล 3 ส่วน ได้แก่ ระดับพื้นที่ ระดับศูนย์ (สบอ.) และคณะติดตามชุดระดับกรม. (9 ชุด โดยแบ่งการบริหารจากกลุ่มป่า)

3. เพื่อหาแนวทางการจัดการร่วมกันระหว่างมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กับอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการสนับสนุนการเดินลาดตระเวนเพื่อปกป้องรักษาป่าในพื้นที่ซ้อนทับกับพื้นที่เป้าหมายในโครงงานปฏิรูประบบลาดตะเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ของกรมอุทยานฯ

การประชุมหารือประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม และการนิเทศการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และการจัดทำแผนงานลาดตระเวนประจำปี 2561 ร่วมกัน

สำหรับทิศทางงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อป้องกันรักษาป่าในกลุ่มป่าตะวันตก และผืนป่าอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศนั้น เราจะนำเรื่องราวมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรโดยการสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคาร

 


รายงาน ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร