ความร่วมมืออนุรักษ์วัวแดงที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ความร่วมมืออนุรักษ์วัวแดงที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

18 มกราคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมหารือการอนุรักษ์วัวแดงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยมีผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี) กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF เข้าร่วมการประชุม

การประชุมนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมงานพัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในชุดลาดตระเวนเพื่อแนวเชื่อมป่ากลุ่มป่าขาแข้ง แม่วงก์-แม่เปิน โดยใช้วัวแดงเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของงานลาดตระเวนโซนนี้ ซึ่งจากรายงานสรุปผลการลาดตระเวนในครั้งที่ผ่านๆ มา พบร่องรอยการหากินวัวแดงกระจายตัวไปในพื้นที่ที่หลากหลายมากขึ้น และเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยพบการกระจายตัวของวัวแดงมาก่อน

การกระจายตัวของวัวแดงในครั้งนี้ คาดการณ์ว่าเกิดขึ้นเพราะการบริหารจัดการด้านการป้องกันที่เป็นระบบมากขึ้น และการมีส่วนร่วมในการรักษาป่าทั้งจากหน่วยรัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้สัตว์ป่าสามารถกระจายตัวได้ไกลขึ้นกว่าพื้นที่เดิมที่เคยอาศัย

จากการหารือครั้งนี้ ทางกองทุนสัตว์ป่าโลกยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ในพื้นที่ที่ชุดลาดตระเวนพบวัวแดง เช่น การตั้งกล้องเพื่อสังเกตพฤติกรรม หรืออาจจะทำโครงการพิเศษขึ้นในอนาคต เพื่อติดตามพฤติกรรมและหาทางอนุรักษ์วัวแดงฝูงนี้เอาไว้

อนึ่ง วัวแดงเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ในผืนป่าตะวันตกสามารถพบการกระจายตัวอยู่ในผืนป่าอุทยานแม่วงก์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การกระจายตัวของเสือโคร่งที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์นั้น ส่วนหนึ่งเพราะมีวัวแดง สัตว์กีบซึ่งเป็นอาหารของเสือโคร่งกระจายตัวอยู่นั่นเอง

ร่วมสนับสนุนการทำงานรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรโดยการสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคาร

 


รายงาน ธิดารัตน์ กาญจนโพชน์ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พื้นที่นครสวรรค์
เรียบเรียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร