งานวิจัยพบว่าสายพันธ์ุพืชส่วนใหญ่ที่ไม่จำเป็นต่อมนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์

งานวิจัยพบว่าสายพันธ์ุพืชส่วนใหญ่ที่ไม่จำเป็นต่อมนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์

วิกฤตการสูญพันธุ์ – นักวิจัยพบว่า สายพันธ์ุพืชส่วนใหญ่กำลัง ‘สูญพันธุ์’ ลงเนื่องจากมนุษย์ไม่มีความต้องการมัน

.
มีการแบ่งสายพันธ์ุพืชไว้มากกว่า 80,000 ชนิดทั่วโลก สังคมพืช (plant community) ในอนาคตส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับมนุษย์ และจะถูกลดจำนวนลงมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ตามที่ตีพิมพ์ในวารสาร ‘Plants, People, Planet’

ผลการวิจัยเผยหายนะที่คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ จากสายพันธ์ุพืชที่ถูกนำมาวิจัยครั้งนี้เพียง 30% เท่านั้นที่มนุษย์รู้จัก มันเหมือน “การเปิดประเด็น” นักวิจัยต้องการปลุกกระแสเพื่อให้เห็นความจำเป็นในการวิจัยด้านนี้มากขึ้น

พืชกว่า 6,749 ชนิด ยังคงอยู่และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวสาลีและพืชผลอื่นๆ มีถึง 40% ทั่วโลก มีพืชอีก 164 ชนิด ยังคงอยู่แม้ไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ ซึ่งหมายถึงสายพันธุ์วัชพืช เช่น Kudzu (พืชชนิดเถา)

ส่วนพืชอีก 20,290 สายพันธุ์ได้ถูกจับกลุ่มให้เป็นพืชสูญพันธ์ุ เพราะส่วนใหญ่พวกมันไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ บางพันธุ์ถูกยืนยันแล้วว่าเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ เช่น ต้นแมกโนเลียจากประเทศเฮติ เป็นต้น

นักวิทยาศาสตร์ยังได้ระบุว่าพืช 26,002 สายพันธุ์มีความเป็นไปได้ที่จะสูญพันธ์ุและอีก 18,664 สายพันธุ์เป็นสายพันธ์ุมีความเป็นไปได้ที่จะคงอยู่ พืช 2 กลุ่มสุดท้ายนี้ ปัจจุบันถือว่าเป็นกลาง และ พืช 571 สายพันธุ์ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว

John Kress ภัณฑารักษ์พฤกษศาสตร์ (เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ดูแลด้านพฤกษศาสตร์) แห่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของ Smithsonian และผู้เขียนรายงานฉบับนี้ กล่าวว่า “ที่จริงแล้ว เรากำลังเริ่มหาปริมาณสิ่งที่จะแก้ปัญหาของยุคแอนโทรโปซีนในแง่ของตัวเลข มันไม่ใช่อนาคต แต่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ และฉันคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการปลุกกระแสที่เราพยายามจะทำตอนนี้ มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะทำให้มันเกิดขึ้นช้าลงได้เล็กน้อย แต่มันกำลังจะเกิดขึ้น”

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code


เรื่อง : ปีกาญจนา สินวราวิวัฒน์
เรียบเรียงจาก : Plant species that are not useful to humans are going extinct, says study
ภาพ : Karsten Winegeart (unsplash.com)