การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศคุกคาม ‘สุขภาพ’ ของผู้คนหลายพันล้านคน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศคุกคาม ‘สุขภาพ’ ของผู้คนหลายพันล้านคน

‘สุขภาพ’ – ตามรายงานฉบับใหม่ที่ออกโดย InterAcademy Partnership (IAP) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังคุกคาม ‘สุขภาพ’ ของผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งการตายและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อน สภาพอากาศที่รุนแรง เช่น ภัยแล้งหรือน้ำท่วม ผลผลิตพืชผลลดลง การกระจายของโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคเปลี่ยนแปลงไป และไฟป่าทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นวงกว้าง ปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพมากมาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากน้ำและอาหาร ภาวะทุพโภชนาการ และความผิดปกติทางจิต

โรบิน เฟียร์ส ผู้ร่วมเขียนรายงาน ผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพของ IAP กล่าวว่า ผู้คนหลายพันล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง ดังนั้นเราจึงเรียกร้องให้ดำเนินการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและเพิ่มความเท่าเทียมด้านสุขภาพด้วย รวมถึงนักวิทยาศาสตร์กว่า 80 คนจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ให้เหตุผลว่ากลยุทธ์ในการลดการปล่อยมลพิษสามารถนำไปสู่ประโยชน์ด้านสุขภาพที่สำคัญ ในขณะเดียวกันก็ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วย

นอกจากนี้ เนื่องจากภาวะโลกร้อนได้ลดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการไปแล้ว การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านอาหาร เช่น การบริโภคผักและผลไม้ที่เพิ่มขึ้น และการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ลดลง อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกด้วย นอกจากนี้ การแก้ไขสภาพอากาศอย่างเร่งด่วนยังสามารถป้องกันการเพิ่มขึ้นของโรคและการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดเกิดขึ้นจากการทำลายสิ่งแวดล้อมทำโรคอันตรายจำนวนมากจากสัตว์แพร่ระบาดไปยังมนุษย์ได้ง่ายขึ้น

รายงาน IAP เน้นย้ำถึงความจริงที่ว่า “แม้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะกระทบต่อภาระของประชาชน แต่ก็ไม่ได้เฉลี่ยหรือถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรม แต่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ที่มีสภาพทางเศรษฐกิจทางสังคมตกต่ำและกลุ่มคนด้อยโอกาศ ได้รับผลกระทบจากสภาพสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างทางการปกครอง” ผู้ร่วมเขียนรายงาน Sherilee Harper ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศและสุขภาพที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาในแคนาดาอธิบาย

สุขภาพ
คลื่นความร้อนที่ปกคลุมเมืองนิวเดลี มีอุณหภูมิเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ โดยวัดได้ที่ 49 องศา คลื่นความร้อนที่เข้าปกคลุมประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าวไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า 25 คน l ภาพ Anushree Fadnavis via Reuters

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความไม่เสมอภาคและความอยุติธรรมที่เลวร้ายลงซึ่งเคยประสบมาแล้วโดยประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งหลายกรณีมีรากฐานมาจากลัทธิล่าอาณานิคม การเหยียดเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติ การกดขี่ และความท้าทายในการพัฒนา เราเน้นย้ำว่าความพยายามในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจะต้องจัดลำดับความสำคัญ เริ่มจากชนเผ่าพื้นเมือง ประชากรสูงอายุ เด็ก ผู้หญิงและเด็กหญิง ผู้ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจย่ำแย่ และประชากรที่มีความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์”

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นคืนสภาพอากาศ ระบบการรักษาพยาบาล และนโยบายการบรรเทาผลกระทบสามารถสนับสนุนการปรับตัวและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ความเท่าเทียมในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ด้านการวิจัยและการตอบสนองนโยบายมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องประชากรที่อ่อนแอทั้งหมด


เรื่อง : ปีกาญจนา สินวราวิวัฒน์
เรียบเรียงจาก : Climate change threatens the health of billions of people
ภาพ : Darklabs India