ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับสัตว์ป่า 2 ฉบับ เพิ่มชื่อสัตว์ป่าสงวน-คุ้มครอง

ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับสัตว์ป่า 2 ฉบับ เพิ่มชื่อสัตว์ป่าสงวน-คุ้มครอง

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ ‘วาฬสีน้ำเงิน’ (Balaenoptera musculus) และ ‘นกชนหิน’ (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil) เป็นสัตว์ป่าสงวน เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตามลำดับ

และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีท้าย กฎกระทรวงกำหรดให้สัตว์ป่าบางชนิดสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลทางอนุกรมวิธานปัจจุบัน ทำให้สัตว์ป่าคุ้มครองจากเดิมจำนวน 1,316 รายการ คงเหลือ 1,306 รายการ โดยแบ่งเป็น 2 บัญชี ดังนี้

บัญชี 1 บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่มิใช้สัตว์น้ำได้แก่

 • จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 176 รายการ
 • จำพวกนก จำนวน 948 รายการ
 • จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 68 รายการ
 • จำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 4 รายการ
 • จำพวกแมลง จำนวน 20 รายการ

บัญชี 2 บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ

 • จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 21 รายการ
 • จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 20 รายการ
 • จำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 6 รายการ
 • จำพวกปลา จำนวน 30 รายการ
 • จำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จำนวน 13 รายการ

รวมทั้งเพิ่ม 8 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงฯ ดังนี้

 • ค่างตะนาวศรี (Trachypithecus barbei)
 • งูหางแฮ่มกาญจน์ (Trimeresurus kanburiensis)
 • ปลากระเบนปีศาจหางเคียว (Mobula tarapacana)
 • ปลาฉลามเสือดาว (Strgostoma fasciatum)
 • ปลาฉลามหัวค้อนยาว (Eusphyra vlochii)
 • ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ (Sphyrna zygaena)
 • ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน (Sphyrna lewini)
 • ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ (Sphyrna mokarran)

ภาพเปิดเรื่อง

 • งูหางแฮ่มกาญจน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช