ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน แต่ทำไมมีรายได้

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน แต่ทำไมมีรายได้

บทความนี้มีการเพิ่มเติมข้อมูลหลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชี้แจงข้อสงสัย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ทกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565

เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำหรับดำเนินกิจกรรมหรืออนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565

แต่ในช่วงประกาศปิดการท่องเที่ยวบางอุทยานฯ กลับมีรายรับเงินอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 เพิ่มขึ้น !!!

ตัวอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมยอดภูกระดึงในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน และเปิดในส่วนการท่องเที่ยวและพักแรม แต่กลับมีรายได้ถึง 548,550.00 บาท

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเกาะละวะใหญ่ อ่าวเคียน เกาะโบยใหญ่ และบ้านโซน 2 (เกาะละวะใหญ่) ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน และเปิดในส่วนการท่องเที่ยวและพักแรม แต่กลับมีรายได้ถึง 6,148,596 และ 5,327,920 บาท

และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม แต่กลับมีรายได้ถึง 617,600 และ 1,319,960 บาท

ทั้งนี้ ในบางพื้นที่ไม่มีการประกาศเปิดการท่องเที่ยวในช่วงที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565 อย่างชัดเจน

ซึ่งแสดงว่าการบริหารพื้นที่นั้นเน้นการท่องเที่ยวและนันทนาการเป็นหลัก ไม่คำนึงถึงการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้งานดูแลคุ้มครองพื้นที่ขาดประสิทธิภาพและกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่อย่างรุนแรง

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชี้แจงกลับมาว่า

1. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีรายได้ สิงหาคม 2565 เข้ามา 5 แสนบาท เป็นค่าเข้า อช. ด้านล่าง 13,270 บาท ค่าที่พัก 535,280 บาท เป็นค่าที่พักที่จ่ายมาก่อนเข้าพัก 60 วัน ตามระบบการจองออนไลน์

2. อ่าวพังงา ปิดแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง แต่เปิดหลายแห่ง เช่น ป่าชายเลน เกาะตาปู เกาะปันหยี เป็นต้น

3. หมู่เกาะอ่างทอง ขอผ่อนผันการปิด เฉพาะ ปี 65 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรอบอุทยานฯ และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นจากโควิด ที่ อช.ปิด มา 2 ปี การผ่อนผันดังกล่าว ผ่านความเห็นจาก PAC ตามขั้นตอน มีการ ปชส ในเพจ

ทั้งนี้ ทางมูลนิธืสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตอบกลับข้อสังเกตดังกล่าวมา ณ ที่นี้

อ้างอิง