เปิดรับฟังความเห็น ทำ EIA ‘กำแพงกันคลื่น’ ทำ EIA

เปิดรับฟังความเห็น ทำ EIA ‘กำแพงกันคลื่น’ ทำ EIA

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ก่อนปี 2556 กำแพงกันคลื่นถูกจัดอยู่ในประเภทโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ในปี 2556 คณะรัฐมนตรีกลับมีมติให้กำแพงและกองหินกันคลื่น ความยาวตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไปได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำ EIA ทำให้กำแพงกันคลื่นผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา ชายหาดหลายแห่งถูกเปลี่ยนสภาพจากที่มีหาดทรายไว้ให้เดินเล่นกลายเป็นกำแพงกันคลื่นสุดลูกหูลูกตาในหลายๆพื้นที่ จนเกิดคำถามขึ้นมามากมายว่าโครงสร้างแข็งในลักษณะนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และในหลายๆพื้นที่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่ว่ากำแพงกันคลื่นจะมีขนาดความยาวเท่าใด มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ทำให้สูญเสียชายหาดและระบบนิเวศด้านหน้าของโครงสร้าง เกิดการกัดเซาะบริเวณด้านใต้ของโครงสร้างทำให้เสียหาย และมีผลกระทบเกิดการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงสร้างฯ ส่งผลให้บริเวณด้านท้ายของโครงสร้างฯ (Foot scouring) มีการกัดเซาะต่อเนื่องไปยังพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งระดับของผลกระทบขึ้นอยู่กับพื้นที่และห้วงเวลาของการก่อสร้างโครงการ และต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชวนทุกท่านร่วมอ่านร่างประกาศ และแสดงความคิดเห็น เพื่อเรียกร้องและทบทวนให้ “การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล: กรณีกำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล” เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิให้แก่ประชาชนและชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดกระบวนการและกลไกในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนก่อนดำเนินการโครงการกำแพงกันคลื่นโดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 10 – 25 มกราคม 2565 รายละเอียดและช่องทางการแสดงความคิดเห็นตามลิงค์ที่แนบ

https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTQyMkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ%3D