ขอคัดค้านโครงการเขื่อนวังหีบ

ขอคัดค้านโครงการเขื่อนวังหีบ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เครือข่ายศิลปินปกป้องป่าวังหีบ แถลงการณ์ “ขอคัดค้านโครงการเขื่อนวังหีบ” และขอตำหนิหน่วยงานราชการที่เข้ามาคุกคามและสร้างความแตกแยกของชาวบ้านในพื้นที่

“ป่าไม้ และสายน้ำ คือความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้างให้กับมวลมนุษย์ได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน และเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ควรคิดทำลาย”

การที่ภาครัฐ โดยเฉพาะกรมชลประทานพยายามทุกวิถีทางที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนวังหีบเสียให้ได้ ซึ่งอ้างว่าจะทำให้โครงการดังกล่าวแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้นั้น ยังเป็นข้อกังขาที่ไม่สามารถอธิบายทางวิชาการได้ ทั้งที่พี่น้องชาวบ้านและเครือข่ายนักวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำท้วงติงอยู่ตลอดมาว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นเพียง “สูตรสำเร็จ” ที่กรมชลประทานมักคิดได้เพียงวิธีการเดียวว่า จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้ ถือเป็นความอับจนทางปัญญาของภาครัฐต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แล้วคิดไปเพียงว่า “การสร้างเขื่อน” คือยาวิเศษเพียงขนาดเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ทุกโรค จึงกลายเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเราสามารถเห็นได้ถึงความล้มเหลวของหลายโครงการของกรมชลประทานที่เคยดำเนินการไปแล้วในหลายพื้นที่

เราจะไม่ยอมให้ป่าวังหีบ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรและเป็นแหล่งป่าต้นน้ำสำคัญของอำเภอทุ่งสง และของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องตกเป็นเครื่องทดลองความล้มเหลวของกรมชลประทานอีกต่อไป

ในนามของเครือข่ายศิลปินปกป้องป่าวังหีบ เราขอประกาศและเรียกร้อง ดังนี้

1. ขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ยุติโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบในทันที ด้วยเพราะจะเป็นโครงการที่นำไปสู่การทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของคนในพื้นที่ อันรวมถึงแหล่งทำกินและแหล่งผลิตอาหารก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน

2. กรมชลประทานควรรอรัฐบาลใหม่ที่กำลังดำเนินการจัดตั้งอยู่ในขณะนี้ ได้มีการศึกษาเพื่อทบทวนโครงการใหม่ทั้งหมด โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบของชาวบ้านในพื้นที่โครงการด้วยเป็นสำคัญ และควรศึกษารูปแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า

3. ขอให้ยุติการคุกคามประชาชนในทุกรูปแบบ และรวมถึงการสร้างความแตกแยกจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในพื้นที่ อันเกิดมาจากการยุยงของเจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้น

พวกเราในนามเครือข่ายศิลปินปกป้องป่าวังหีบ ขอประกาศยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาววังหีบที่กล้าหาญออกมาคัดค้านโครงการนี้ และพร้อมที่จะร่วมต่อสู้อย่างสันติ

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เครือข่ายศิลปินปกป้องป่าวังหีบ