ไลเคนเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบธรรมชาติ

ไลเคนเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบธรรมชาติ

ไลเคน (Lichen) จัดเป็นพืชโบราณที่ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนพืชชั้นสูงหรือพืชมีดอก เกิดจากการรวมตัวของ                    “รา (Fungi)” และ “สาหร่าย (Algae)” อยู่ร่วมกันแบบเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่าย (Mutualism) ไลเคนที่เห็นมีลักษณะเป็นแผ่น (Crustose) อีกด้านจะแนบสนิทกับเปลือกไม้หรือวัตถุที่มันเกาะ ไลเคนเป็นอาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น หมัด หอยทาก ผีเสื้อ และแมลงบางชนิด

นอกจากเป็นอาหารของสัตว์แล้วไลเคนยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศได้อีกด้วย            เพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่าไลเคนมีความอ่อนไหวต่อมลพิษในอากาศมาก ไลเคนแตละชนิดมีความจำเพาะกับลักษณะอากาศแต่ละประเภทและยังทนทานมลพิษได้แตกต่างกันจึงนำไลเคนมาใช้บ่งชี้สภาพอากาศของพื้นที่นั้น ๆ ได้

 

เรื่อง ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพประกอบ กชกร พันธุ์แสงอร่าม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร