เสวนา ชำแหละ EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด

เสวนา ชำแหละ EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ชวนฟังเสวนา ชำแหละ EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ​.​จันทบุรี พื้นที่อุทยานเขาสิบห้าชั้น

.
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ จัดรายการเสวนาออนไลน์ชำแหละ EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดเพื่อให้สาธารณชนได้ร่วมรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงในรายงาน EHIA และมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรรมชาติที่สำคัญนี้ ยุติโครงการเขื่อน (อ่างฯ) ที่กำลังคุกคามผืนป่าอนุรักษ์ของไทยในขณะนี้ 

ขอพื้นที่ให้ป่าไม้และสัตว์ป่า ขอการจัดการน้ำนอกป่าให้ประชาชน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ร่วมเสวนาโดย

  • นายธรรมนูญ เต็มไชยหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  • ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย
  • ภาณุเดช เกิดมะลิเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้ดำเนินรายการ

องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นในรายงานEHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด

  • ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เอกโชค บูรณอนันต์ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

รับชมสดพร้อมกันทางเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิสืบนาคะเสถียร วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 . เป็นต้นไป https://www.facebook.com/SeubNakhasathienFD

ชำแหละ EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด

อ่านเพิ่มเติม

EBOOK เหตุผลในการคัดค้าน อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด