เดินหน้าลดผลกระทบ และแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่

เดินหน้าลดผลกระทบ และแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิรักษ์ป่าตะวันตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง มอบทุนทรัพย์ อุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ์พืช ผ่านมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อมอบต่อให้กับตัวแทนชุมชนในพื้นที่สวนป่าระบำ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่าพื้นที่สวนป่าระบำ เพื่อลดผลกระทบกรณีสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

การสนับสนุนนี้เกิดขึ้นจากเมื่อระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2565 มีสัตว์ป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งออกมาหากินในพื้นที่สวนป่าระบำ ประกอบไปด้วยช้างป่า วัวแดง กวางป่า และหมูป่า ประมาณ 30-40 ตัว และบางส่วนได้เข้ามาในพื้นที่ทำกินของชุมชนข้างเคียง ได้แก่ บ้านอ่างห้วยดง บ้านโป่งมะค่า บ้านเขาไม้นวล และบ้างโป่งสามสิบ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยชุมชนดังกล่าวตั้งอยู่ประชิดแนวเขตพื้นที่สวนป่าระบำ ซึ่งเป็นพื้นที่องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ และเผชิญปัญหาสัตว์ป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนทรัพย์สินให้ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับหน่วยงานท้องที่และชุมชน เฝ้าติดตามปัญหา และหาแนวทางลดผลกระทบจากการออกนอกพื้นที่ของสัตว์ป่า และลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเก็บข้อมูลชุมชนที่ได้รับผลกระทบ การจัดตั้งและสนับสนุนงานเครือข่ายเฝ้าระวังสัตว์ป่า การส่งเสริมองค์ความรู้ และส่งเสริมให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพืชเพาะปลูกในแปลงเกษตร เช่น การปลูกสมุนไพรอินทรีย์ที่สัตว์ป่าไม่สนใจ ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ และการปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่สวนป่าระบำเพื่อป้องกันมิให้สัตว์ป่าหากินออกนอกพื้นที่สวนป่า

โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นอาหารสัตว์ป่า สำหรับใช้ในพื้นที่สวนป่าระบำ และมอบปุ๋ยอินทรีย์แก่เครือข่ายสมุนไพรอินทรีย์ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทางด้านมูลนิธิรักษ์ป่าตะวันตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง ได้มอบทุนจำนวน 100,000 บาท สำหรับกิจกรรมปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่สวนป่าระบำ

การตั้งเป้าปรับปรุงพืชอาหารสัตว์ป่าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์ป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่าระบำมีแหล่งอาหารเพียงพอ ลดการออกไปใช้ประโยชน์นอกพื้นที่หรือชุมชนประชิดสวนป่า อันเป็นแนวทางส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดผลกระทบจากสัตว์ป่า ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

และภายหลังการรับมอบทุนและอุปกรณ์แล้ว ตัวแทนชุมชนจะดำเนินกิจกรรมดังกล่างตามวัตถุประสงค์ พร้อมติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลระบำ ภายใต้โครงการธรรมชาติปลอดภัยต่อไป