ข้อเสนอโยกย้ายและการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อเสนอโยกย้ายและการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อเสนอโยกย้ายและการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ข้อเสนอโยกย้ายและการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งถ่ายทอดสถานการณ์ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้สังคมและผู้มีอำนาจตัดสินใจได้รับรู้ ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติของประเทศ โดยมีผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นที่ต้นแบบ นำไปสู่การบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์อื่นๆ

นอกจากนี้ อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พยายามผลักดันและให้ความสำคัญมาตลอด คือ การช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า เผยแพร่เรื่องราวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ให้สังคมตระหนักถึงบทบาทภารกิจที่สำคัญของบุคคลที่ทำหน้าที่รักษาผืนป่าและสัตว์ป่า เพื่อให้เกิดกระแสและมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้เป็นภาวะหน้าที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการดูแลสวัสดิการ สวัสดิภาพ รวมถึงการเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้อย่างจริงจัง เป็นอีกหนึ่งกลไกการปฏิรูปกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ขณะนี้

ในฐานะที่ท่านเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีข้อเสนอเรื่องโครงสร้างบุคลากร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การได้มาซึ่งตำแหน่งโดยมิชอบ ที่ผ่านมาการได้มาซึ่งตำแหน่งโดยมิชอบ เกิดขึ้นอยู่ในทุกยุคสมัย และมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด ถึงแม้ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ถูกพังทลายลงไปแล้วบางส่วนในข้อมูลเชิงประจักษ์ จากกรณีการเก็บเงินรายได้อุทยานแห่งชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่านั้น ทั้งที่จำนวนนักท่องเที่ยวมีไม่ต่างจากเดิม คือภาพสะท้อนของความไม่ปกติในอดีตที่ผ่านมา และมีโอกาสกลับมาหากไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของโครงสร้างและประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

1.1 นำไปสู่การคอร์รัปชันในระดับต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองและหน้าที่ ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนางานอนุรักษ์ตามแผนงานที่ควรจะเป็น เพราะผลประโยชน์ไม่ได้จบแค่การได้มาซึ่งตำแหน่ง แต่ขยับต่อไปถึงการเรียกเงินเพื่อรักษาตำแหน่งให้อยู่ได้นานอีกด้วย

1.2 ขาดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร หากยังคงมีการซื้อขายตำแหน่ง ขวัญและกำลังใจของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและจริงใจแต่ไม่เกิดความก้าวหน้า อาจทำให้ขวัญและกำลังใจของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานท้อถอย นำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานล้มเหลว

1.3 เมื่อประสิทธิภาพการทำงานล้มเหลว นำไปสู่การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด

2. การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เช่น พนักงาน TOR พนักงานราชการ ไม่ตรงตามที่จัดจ้างจริง (ลูกจ้างผี) ยังคงพบข้อมูลอยู่ในหลายพื้นที่อนุรักษ์ มีชื่อแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานจริง เมื่อบุคลากรไม่เป็นไปตามจำนวนอย่างที่ควรจะเป็น ภารกิจที่ต้องแบ่งหน้าที่กันทำงานอีกหลายส่วนงาน ทั้งการเดินลาดตระเวน การรองรับนักท่องเที่ยว ร่วมกับการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อันมีผลกระทบกับหน่วยงาน เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการทำงาน การแก้ไขปัญหาระดับผู้บริหารหน่วยงาน กรม สำนัก ลงมาถึงผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความสำคัญที่จะเป็นกลไกการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เร่งรัดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำระเบียบ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งโดยหลักความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายที่เปิดช่องทางการหาผลประโยชน์ของฝ่ายบริหาร ดังที่กล่าวมาโดยเร็ว

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงขอให้ท่านรัฐมนตรีซึ่งแสดงออกในภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่และตั้งใจทำงานได้รับข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ประการ เพื่อลบภาพนักการเมืองรุ่นเก่าที่ใช้อำนาจอิทธิพลหาประโยชน์จากการทำงานของข้าราชการประจำในการปฏิบัติงานให้หมดไป และมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด รวมถึงสนับสนุนการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
นายศศิน เฉลิมลาภ
ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร