• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ มลพิษ และขยะ ที่มากับวันลอยกระทง

มลพิษ และขยะ ที่มากับวันลอยกระทง

อีเมล พิมพ์ PDF
news_02_01_katongวันลอยกระทงเพิ่งผ่านพ้นไป ความสนุกสนานรื่นเริงจากการฉลองเป็นอยู่อย่างนี้ทุกปี ทุกปี วันลอยกระทง เป็นเทศกาลไทยมาแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อการแสดงความเคารพต่อพระแม่คงคา หรือแม่น้ำ สายน้ำ ที่คนไทยใช้อุปโภคบริโภค แต่สิ่งที่เหลือจากงานลอยกระทงมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ทุกปีก็คือขยะ

ขยะจากเทศกาลลอยกระทงถือเป็นปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะจะต้องเผชิญทุกปี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้รายงานว่าสามารถเก็บกระทงได้ถึง 882,418 กระทง โดยคิดเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 81.34% เป็นกระทงโฟม 12.78% และที่เหลือคือวัสดุชนิดอื่นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนขยะอื่นๆ จากงานเทศกาล เช่น ขวดน้ำพลาดสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร ฯลฯ และยังไม่นับรวมจำนวนขยะจากทั้งประเทศ

จากรายงานจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนการใช้กระทงธรรมชาตินั้นมีจำนวนมากกว่ากระทงโฟม ซึ่งเราเองก็คงคิดกันว่าน่าพอใจแล้ว เพราะกระทงจากธรรมชาตินั้นสามารถย่อยสลายได้

แต่ปัญหาที่เราไม่ได้เห็น ไม่ได้รับรู้ ก็คือวิธีการกำจัดขยะกระทง การกำจัดขยะส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะใช้วิธีฝังกลบ แต่ด้วยปริมาณขยะมากมายขนาดนี้ในช่วงเทศกาลการจัดสรรหาพื้นที่ฝังกลบขยะ ไม่สามารถจัดการกันได้ง่ายๆ และรวดเร็ว หากฝังกลบผิดวิธีก็จะก่อให้เกิดมลพิษกับดิน และน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนน้ำเสียหรือน้ำชะขยะจากการฝังกลบ  

นอกจากปัญหาการกำจัดขยะ หรือปัญหาน้ำเน่าเสียสกปรก จากการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ อีกปัญหาหนึ่งที่เรามักไม่คำนึงถึงคือ มลพิษทางอาการที่เกิดจากการจุดพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ

ดอกไม้ไฟมีการใช้สารเคมีซึ่งทำหน้าที่สำคัญ 6 ส่วนด้วยกันคือ
1. เชื้อเพลิง สารที่นิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แก่ ดินปืน
2. สารออกซิไดซ์ทำหน้าที่ให้ออกซิเจนเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ สารเคมีที่ใช้จะเป็นพวกไนเตรทคลอเรต หรือ เปอร์คลอเรต เช่น แอมโมเนียม เปอร์คลอเรต (Ammonium perchlorate) แบเรียม ไนเตรท (barium nitrate) โปแตสเซียม คลอเรต (potassium chlorate) โปแตสเซียม ไนเตรท (potassium nitrate) โปแตสเซียม เปอร์คลอเรต (potassium perchlorate) และสตรอนเทียม ไนเตรท (strontium nitrate)
3. สารรีดิวซ์ ทำหน้าที่เผาไหม้ออกซิเจนที่สารออกซิไดซ์ปลดปล่อยออกมา เพื่อให้เกิดก๊าซร้อน สารที่ใช้กันได้แก่ ซัลเฟอร์และดินปืน ซึ่งเมื่อเผาไหม้จะให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์
4. สารควบคุมความเร็วของการเผาไหม้ โลหะบางชนิดจะถูกเติมลงไปเพื่อควบคุมความเร็วของปฏิกิริยาเผาไหม้ ความเร็วของปฏิกิริยาแปรผันตามพื้นที่ผิวของโลหะ
5. สารที่ทำให้เกิดสี เช่น สตรอนเทียม ให้สีแดง ทองแดงให้สีน้ำเงิน แบเรียมให้สีเขียว โซเดียมให้สีเหลืองและส้ม และแคลเซียมให้สีส้ม เป็นต้น
6. ตัวประสาน ทำหน้าที่ยึดส่วนผสมต่างๆ ให้เกาะติดกัน สารที่นิยมใช้ได้แก่ เด็กทริน

นอกจากนี้ยังมีสารที่ให้คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เช่น แมกนีเซียมซึ่งจะให้แสงสว่างจ้ามากๆ ใช้เพื่อเพิ่มความสว่างไสวของดอกไม้ไฟ พลวงให้แสงแวววาวระยิบระยับ สังกะสีทำให้เกิดควัน ไทเทเนียมให้ประกายสีเงิน

สารประกอบต่างๆ บางชนิดเมื่อเกิดการเผาไหม้จะก่อให้เกิดแก๊ส หรือ ควันเกิดขึ้นนอกจากประกายไฟหลากสีสวยงาม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โปแตสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) โปแตสเซียมซัลเฟต (K2SO4) และโลหะที่ไม่เผาไหม้ แก๊สและควันพิษเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพร่างกายของคนเราด้วย เช่น แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์มื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจะเกิดเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ และจะรวมตัวเป็นกรดซัลฟุริก (H2SO4) ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เยื่อบุต่างๆ ของร่างกาย เช่น เยื่อบุตา จมูก และหลอดลม และก่อให้เกิดฝนกรด

news_02_02_katong


ถ้าอยากจะสนุกกับงานลอยกระทงครั้งหน้า เราจะช่วยกันได้อย่างไร ?

นักวิชาการจากห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้คำแนะนำในการลอยกระทงและช่วยลดปัญหาขยะจากกระทงไว้ 3 แนวทาง คือ
1. เลือกวัสดุลอยกระทงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. การใช้หลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในการลอยกระทง คือ การลดขนาดหรือจำนวน หรือการใช้ร่วมกัน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการเก็บขยะที่ย่อยสลายได้มาหมักทำปุ๋ยชีวภาพ (Recycle)
3. การใช้วัสดุแบบเดียวกัน เพราะปัญหาหนึ่งของการกำจัดขยะกระทงคือ ปัญหาการแยะขยะ หากเราใช้วัสดุประเภทเดียวกันหรือคล้ายกัน ก็จะเป็นการง่ายแก่ผู้จัดเก็บและผู้กำจัด ทำให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากแนวทางดังกล่าวแล้วพวกเราควรลดจำนวน หรือ ปริมาณการจุดประทัด พลุ หรือดอกไม้ไฟ หรือหากต้องการจุดก็ควรเลือกสถานที่เปิด มีสภาพโปร่งโล่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้แก๊สและควันพิษจากการจุดดอกไม้ไฟได้กระจายเบาบางลงไป

หากพวกเราคนไทยร่วมมือร่วมใจกันคนละนิด ลดจำนวนขยะ ลดการเพิ่มแก๊สพิษ และแก๊สเรือนกระจก งานลอยกระทงก็จะไม่ใช่การทิ้งขยะลงน้ำ แต่เป็นการแสดงความเคารพแต่ "แม่น้ำ" หรือ "พระแม่คงคา" อย่างแท้จริง

อ้างอิง
1. สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
2. มติชนออนไลน์ http://matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1290146084&grpid=03&catid=00
3. ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย และเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/
4. สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/
5. http://www.thaigoodview.com

ที่มาของภาพ
1. News Sanook
2. M Blog manager
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร