• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสัตว์ป่า ที่พึ่งของสัตว์ป่าไทย

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสัตว์ป่า ที่พึ่งของสัตว์ป่าไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
news_02_01_seftanimalปัญหาการลักลอบค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือการทำร้ายสัตว์จะโดยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนสัตว์ป่าในประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องจนอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญพันธุ์ โดยเฉพาะสัตว์ป่าของกลางที่ถูกจับและกักขัง แม้โชคดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือไว้ได้ทันแต่ขั้นตอนการนำไปส่งยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในต่างจังหวัดก็อาจไกลเกินกว่าที่สัตว์บาดเจ็บเหล่านั้นจะทนได้

ในปีพ.ศ. 2552 ที่ผ่าน มามีการจับกุมการค้าสัตว์ป่าตามด่านต่างๆ ทั่วประเทศได้มากกว่า 399 คดีมีผู้ ต้องหา 469 คนสัตว์มีชีวิต 6,661 ตัวและ ซากสัตว์ป่าจำนวน 1,481 ชิ้นจำนวน 850 กิโลกรัม

ด้วยตระหนักถึงปัญหาและ ความสำคัญของสัตว์ป่า ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสัตว์ป่า จึงถูกตั้งขึ้น โดยเป็นหน่วยงานใหม่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และได้มีการเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ โดยมีนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด

ศูนย์ประสานงานฯ นี้นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ป่าของกลาง นอกจากนี้ยังมีภารกิจ ดูแลรักษาสัตว์ป่าที่ถูกส่งมอบจากประชาชน การแก้ไขปัญหาระหว่างสัตว์ป่ากับคน (Human-Animals Conflicts ) และการดูแลดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอีกด้วย ซึ่งก็ถือเป็นก้าวแรกในการให้ความสำคัญกับสัตว์ป่าเป็นรายตัวอย่างจริงจัง และเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการดูแลสุขภาพสัตว์ป่าในเมืองไทย อันเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของคนไทยทุกคน

โดยศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือสัตว์ป่ามีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. ดำเนินการ และพัฒนาการแรกรับ เคลื่อนย้าย กักกันโรค ตรวจสุขภาพ รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าของกลาง สัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าที่รบกวนประชาชน และสัตว์ป่าที่ประชาชนมอบให้แก่ราชการ ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดโรคติดต่อ ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ หรือส่งกลับ หรือส่งให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลต่อไป

2. ดำเนินการ และสนับสนุนการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าที่ประชาชนมอบให้แก่ราชการ และแก้ไขปัญหาสัตว์ป่ารบกวนประชาชน

3. ดำเนินการติดต่อหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อ สัตว์ป่า หรือบริเวณที่เกิดปัญหาของสัตว์ป่า

4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์ป่า สำหรับสืบค้นและติดตามสัตว์ป่าของกลาง และสัตว์ป่าอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มา ถิ่นกำเนิด ชนิด ปริมาณ สุขภาพ วิธีการรักษา และการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ป่า

5. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ป่า

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

"หากท่านพบสัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บ หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์ป่า ติดต่อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสัตว์ป่า โทร. 0-2561-0777 ต่อ 1691"

news_02_02_seftanimal


อ้างอิง
จุลสารกรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2553
เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณปรียาภา  กิจมหานนท์
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร